PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie renowacji rowów odwadniających przy drogach wojewódzkich Nr 809 Lublin - Krasienin, Nr 833 Chodel - Kraśnik, Nr 834 Bełżyce - Stara...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bychawa / lubelskie

Numer ogłoszenia

305525/2011

Opis

Bychawa: Wykonanie renowacji rowów odwadniających przy drogach wojewódzkich
Nr 809 Lublin - Krasienin, Nr 833 Chodel - Kraśnik, Nr 834 Bełżyce - Stara Wieś, Nr 835 Lublin - Biłgoraj, Nr 848 Tarnawa Mała - Szczebrzeszyn
Numer ogłoszenia: 305525 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238915 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5, 23-100 Bychawa, woj. lubelskie, tel. 081 5661393 w. 28, faks 081 5660256.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie renowacji rowów odwadniających przy drogach wojewódzkich
Nr 809 Lublin - Krasienin, Nr 833 Chodel - Kraśnik, Nr 834 Bełżyce - Stara Wieś, Nr 835 Lublin - Biłgoraj, Nr 848 Tarnawa Mała - Szczebrzeszyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji rowów odwodniających przy drogach wojewódzkich:
a) Nr 809 Lublin - Krasienin, km 9+000 - 9+300, str. prawa
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 300 mb,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 750 m2,
b) Nr 833 Chodel - Kraśnik, km 0+060 - 0+412, str. lewa
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 347 mb,
-wykonanie remontu zjazdów wraz z częścią przelotową przepustów o 60 - 6 mb,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 867,5 m2,
c) Nr 834 Bełżyce - Stara Wieś,
- km 17+500 - 18+100, str. prawa
zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 600 mb,
-wykonanie remontu zjazdów wraz z częścią przelotową przepustów o 60 - 15 mb,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 1 500 m2,
-wykonanie ścinki poboczy - 293 m2,
- km 27+700 - 28+100, str. lewa
zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 388 mb,
-oczyszczenie przepustów o 60 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 12 mb,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 545 m2,
- km 34+300 - 34+444, str. prawa
zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 130 mb,
-oczyszczenie przepustów o 40 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 3 mb,
-oczyszczenie przepustów o 60 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 11 mb,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 302,5 m2,
d) Nr 835 Lublin - Biłgoraj, km 25+293 - 25+655, str. prawa
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 308 mb,
-oczyszczenie przepustów o 60 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 45 mb, ,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 752,5 m2,
e) Nr 848 Tarnawa Mała - Szczebrzeszyn, km 12+680 - 12+810, str. lewa
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie renowacji rowu odwadniającego wraz z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze, odwiezieniem i zagospodarowaniem go we własnym zakresie - 122 mb,
-oczyszczenie przepustów o 60 wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie - 8 mb, ,
-wyplantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu - 180 m2,
-wykonanie ścinki poboczy - 195 m2,
-wykonanie wycinki krzaków i odrostów - 140 m2,
2. Renowację rowów odwadniających należy wykonać w zakresie i ilościach zgodnych z kosztorysem ofertowym, przedmiarem usług oraz specyfikacją techniczną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego we własnym zakresie i zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.12-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RAFPOL Korporacja Gospodarcza Rafał Sokół, ul. Barwinkowa 6, 20-224 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83297,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60354,99
Oferta z najniższą ceną: 60354,99 / Oferta z najwyższą ceną: 101983,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH