PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i instalacyjnej na obiektach INS

Instytut Nawozów Sztucznych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puławy / lubelskie

Numer ogłoszenia

58683/2014

Opis

Puławy: Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i instalacyjnej na obiektach INS
Numer ogłoszenia: 58683 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22809 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i instalacyjnej na obiektach INS.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i instalacyjnej na obiektach INS - Adaptacja pomieszczeń Nr 203, 204 oraz 205 w budynku E40 na potrzeby Działu BA.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach 203, 204 oraz 205
- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z projektem,
- montaż centrali wentylacyjnej oraz uzbrojenia instalacji,
- regulację przepływów instalacji.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja materiałów wykończeniowych, projekt budowlano - wykonawczy instalacji systemu wentylacji i klimatyzacji, rysunki pomieszczeń. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej przedmiotem zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie robót ogólnobudowlanych branży budowlanej i instalacyjnej na obiektach INS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Bartkowski HOMEWAY, Jakubowice Konińskie 164A, 21-003 CiecierzyN, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127504,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 95826,00
Oferta z najniższą ceną: 95826,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH