PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z włączeniem bloku operacyjnego do istniejącego budynku szpitala - DZPZ/333/24 PN/2012...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

53543/2013

Opis

Olsztyn: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z włączeniem bloku operacyjnego do istniejącego budynku szpitala - DZPZ/333/24 PN/2012 polegających na likwidacji części pomieszczeń Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej na potrzeby komunikacji z nowego Oddziału N-chir. na blok operacyjny
Numer ogłoszenia: 53543 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88068 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5386937, faks 089 5386228.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z włączeniem bloku operacyjnego do istniejącego budynku szpitala - DZPZ/333/24 PN/2012 polegających na likwidacji części pomieszczeń Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej na potrzeby komunikacji z nowego Oddziału N-chir. na blok operacyjny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z włączeniem bloku operacyjnego do istniejącego budynku szpitala - DZPZ/333/24 PN/2012 polegających na likwidacji części pomieszczeń Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej na potrzeby komunikacji z nowego Oddziału N-chir. na blok operacyjny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PB Budirem Józef Jaworski, ul. Traktorowa 32, 10-829 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60286,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74000,00
Oferta z najniższą ceną: 74000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie przeprowadzone podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających do zadania podstawowego: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z włączeniem bloku operacyjnego do istniejącego budynku szpitala DZPZ/333/24 PN/2012 (przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego). Zakres robót obejmuje likwidację części pomieszczeń Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej na potrzeby komunikacji z nowego Oddziału N-chir. na blok operacyjny. Nowy ciąg komunikacyjny będzie tworzył integralną całość z ciągiem wykonanym w ramach zamówienia podstawowego.
Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana przez Zamawiającego zarówno w SIWZ ( rozdział XX) jak i w ogłoszeniu o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 90547 - 2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.). Roboty budowlane będące przedmiotem wszczynanego postępowania wchodzą w zakres branż, które również są realizowane w ramach zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pakietu wierzytelności
Ruchomości, oferty biznesowe, wierzytelności, przetarg
Katowice
(śląskie)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały
Ruchomości, oferty biznesowe, przedsiębiorstwo udziały, inne
Węgorzyno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH