PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń zespołu emisyjnego ZE 2 w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. al....

Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

389738/2013

Opis

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń zespołu emisyjnego ZE 2 w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (znak sprawy: BZ/SZP-54/13)
Numer ogłoszenia: 389738 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140357 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Sekcja Zamówień Publicznych, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 6459384, faks +48 22 6453957.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń zespołu emisyjnego ZE 2 w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (znak sprawy: BZ/SZP-54/13).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem przebudowę pomieszczeń Zespołu Emisyjnego ZE zlokalizowanych w budynku O-1 Polskiego Radia S.A. przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 13 do SIWZ i Załącznik nr 14 do SIWZ, obejmujących przewidziany do realizacji zakres robót, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Izmajłowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe IWA, Wyszogrodzka 38B, 09-402 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 298000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 360001,68
Oferta z najniższą ceną: 360001,68 / Oferta z najwyższą ceną: 360001,68
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH