PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

54121/2014

Opis

Świdnica: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy
Numer ogłoszenia: 54121 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41141 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8562850, faks 074 8523110.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: § 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania pn.: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy polegające na: 1. Mechanicznym wykonaniu koryta - 69,72 m2. 2. Wykonaniu ławy pod krawężniki - 085 m3. 3. Ułożeniu obrzeży granitowych surowo łupanych - 15,9 mb. 4. Ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna - 69,72 m2. 5. Ułożeniu nawierzchni z kostki granitowej szarej i czerwonej - 69,72 m2. 2. Przedmiot umowy zlokalizowany jest przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy i obejmuje działki nr 6/1, 7/1, 7/2, 8 AM-2, obręb 0002-Zawiszów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15132,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16216,04
Oferta z najniższą ceną: 16216,04 / Oferta z najwyższą ceną: 16216,04
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W wyniku postępowania przetargowego nr 78/VIII/13 z dnia 29.08.2013 roku wyłoniono firmę: GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom jako wykonawcę robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy Zadanie podstawowe obejmowało wymianę powierzchni utwardzonej piaskowej na kamienną granitową wraz z wymianą podłoża i dostosowaniem spadków. W trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania n/w robót dodatkowych: W trakcie prowadzenia robót stwierdzono, że wykonana alejka wraz z obrzeżami będzie uniemożliwiać wjazd, wyjazd i wywóz z terenu cmentarza na ul. Odnowiciela kontenerów z odpadkami. Konieczne jest wykonanie placu manewrowego dla samochodów z kontenerem w celu ich wywiezienia. Ponadto alejka oraz obrzeże byłyby notorycznie niszczone. Poziom terenu, na którym są postawione kontenery jest niższy niż alejki i gromadzą się tam wody opadowe tworząc kałuże uniemożliwiające użytkownikom korzystanie z pojemników. Celowe zatem jest wykonanie bruku na przedmiotowym placu ze względów praktycznych i estetycznych. W/w robót nie można było przewidzieć ponieważ w fazie projektowania sposób usuwania odpadów komunalnych odbywał się poprzez mniejsze gabarytowo pojemniki. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Celem realizacji zamówienia dodatkowego są roboty, które są związane z zamówieniem podstawowym i wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Są to roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. Ponadto wykonanie w/w robót podlega realizacji równoczesnej z realizacją robót podstawowych, co oznacza, że stworzenie dla nich odrębnego frontu robót pozostaje w kolizji z frontem robót dla robót podstawowych. Ponadto technologicznie zakres tych prac zazębia się z technologią robót podstawowych. Również pod względem organizacji robót i organizacji placu budowy, roboty nie podlegają wydzieleniu. W przypadku wymuszonego rozdziału robót dla dwóch wykonawców należałoby ponieść znaczne dodatkowe nakłady finansowe oraz znacząco wydłużyć cykl realizacji. Działanie takie należy uznać za nieuzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Powyższe uwarunkowania prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót dodatkowych należy powierzyć dotychczasowemu wykonawcy robót podstawowych. Wyżej wymienione roboty są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. przebudowy alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego i stanowią one roboty, które nie były przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej. Wyżej wymienione zamówienie dodatkowe powinno być wykonane równocześnie z zamówieniem podstawowym. Mając powyższe na względzie wskazanym jest udzielenie dodatkowego zlecenia ww. robót temu samemu Wykonawcy. Proponuje się przeprowadzenie negocjacji oraz udzielenie zamówienia w trybie art. 66 i art. 67 ust. 1 pkt. 5 ppkt a i b Prawa Zamówień Publicznych.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana obręb Sośnica
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gliwice
(śląskie)
Licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH