PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego z papy, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, naprawą...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

121257/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 121257 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102853 - 2014 data 13.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności..
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy.
3. Termin realizacji umowy ulegnie przesunięciu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z :
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej.
4. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami, Kierownika robót oraz osób wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamówienia jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.
6. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych nie mających charakteru robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie robót dodatkowych, które zwiększają walory funkcjonalne, sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne nowobudowanych lub modernizowanych pomieszczeń oraz obiektów. Informacja o konieczności wykonania ww. robót potwierdzona być musi w protokole robót dodatkowych, zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.
7. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiający rozumie roboty budowlane, które zostaną wykonane w zamian za roboty ujęte w przedmiocie zamówienia podstawowego. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie robót zamiennych, które zwiększają walory funkcjonalne, sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne nowobudowanych lub modernizowanych pomieszczeń oraz obiektów. Informacja
o konieczności wykonania ww. robót potwierdzona być musi w protokole robót zamiennych, zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.
8. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegająca na zaniechaniu wykonania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i wprowadzenia robót zamiennych. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności w których Zamawiający zobligowany jest do podjęcia starań mających na celu utrzymanie planu finansowego inwestycji.
9. W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w pkt. 6, 7 i 8 określona w umowie cena, może zostać zmniejszona lub podwyższona. W przypadku podwyższenia ceny o której mowa w §3 ust. 1 umowy jej wysokość każdorazowo powinna być ustalona w wyniku przeprowadzonych z Zamawiającym negocjacji.
10. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace o których mowa w pkt. 6, 7 i 8 bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może dokonać zmiany ceny ryczałtowej określonej w umowie o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez jej zwiększenie lub zmniejszenie. Zmiana umowy może w tym zakresie nastąpić na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych lub innych Instytucji opiniujących sposób wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Państwa jak również na podstawie wydawanych w tym zakresie przepisów (aktów) prawa. Wykonawca w powyższym zakresie nie może żądać podwyższenia ceny ryczałtowej bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Wszelkie zmiany zapisów zawartej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, tj. aneksu do umowy.
Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 311..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 311.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH