PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usługi badania społecznego o charakterze ilościowym dotyczącego świadomości społecznej zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń z nim związanych...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

92574/2015

Opis

Warszawa: Wykonanie usługi badania społecznego o charakterze ilościowym dotyczącego świadomości społecznej zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń z nim związanych oraz możliwości uzyskania pomocy przez ofiary handlu ludźmi
Numer ogłoszenia: 92574 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263191 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6015916, 6014537, 6014913, faks 22 8456044, 6463708.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi badania społecznego o charakterze ilościowym dotyczącego świadomości społecznej zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń z nim związanych oraz możliwości uzyskania pomocy przez ofiary handlu ludźmi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi badania społecznego o charakterze ilościowym dotyczącego świadomości społecznej zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń z nim związanych oraz możliwości uzyskania pomocy przez ofiary handlu ludźmi, w szczególności: 1. Ogólnej wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi, 2. Wiedzy na temat różnych form wykorzystania, 3. Postaw wobec zjawiska handlu ludźmi, 4. Świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi, 5. Postaw wobec emigracji zarobkowej, 6. Wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy przez ofiary handlu ludźmi, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Projektu umowy oraz Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.32.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Postępowanie jest w 85% współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu PL-15.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Realizacja Sp. z o.o., ul. Kolbaczewska 6a, 02-879 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126930,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47970,00
Oferta z najniższą ceną: 29150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 266725,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH