PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach...

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnik / lubelskie

Numer ogłoszenia

327814/2011

Opis

Świdnik: Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku w ramach projektu: Krok ku samodzielności
Numer ogłoszenia: 327814 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295696 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 0-81 468 89 79, faks 0-81 468 89 45.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Oświatowa Jednostka Organizacyjna Powiatu Świdnickiego w Świdniku.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku w ramach projektu: Krok ku samodzielności.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 4.1. Przedmiotem zamówienia będą dodatkowe warsztaty dla kadry pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku mające na celu podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym podniesienie umiejętności rozumienia dziecka oraz wszystkich relacji istotnych dla jakości procesu dydaktycznego i efektywnego planowania pracy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją:

A) Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świdniku , dwa moduły tematyczne w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 godz. warsztatów to 45 minut.
Warunki dodatkowe:
1. opracowanie programu tematycznego warsztatów (Moduł I 30 godz. ,Moduł II 30 godz.), który prowadzić ma do osiągnięcia wskaźnika celu szczegółowego nr 4 projektu (wzrost kompetencji w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
2. przygotowanie i przeprowadzanie testów początkowych i końcowych mierzących wzrost wiedzy i umiejętności uczestników/uczestniczek warsztatów
3. zapewnienie właściwych zasad promocji i prowadzenia dokumentacji realizowanych warsztatów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi,
4. dostarczenie Dzienników warsztatów, zgodnych z zapisami programu (załącznik nr 1 do umowy złożony do Biura projektu 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów) i harmonogramu warsztatów (załącznik nr 2 do umowy złożony do Biura projektu 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów ) nie później niż do 31.10.2011 r.
5. opracowanie i przygotowanie certyfikatów dla uczestników warsztatów opatrzonych informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowany flagą Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie warsztatów, potwierdzona podpisem uczestnika na liście obecności.

Cel warsztatów :
Podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie umiejętności rozumienia dziecka oraz wszystkich relacji istotnych dla jakości procesu dydaktycznego i efektywnego planowania pracy.
Wskaźnik do uzyskania:
Liczba nauczycieli u których wzrosną kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin: 7-9 października, 14-18 października, w dni robocze zajęcia popołudniami, w weekendy cały dzień według harmonogramu załączonego do wzoru umowy
Program: 2 Moduły tematyczne po 30 godzin każdy w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie umiejętności rozumienia dziecka oraz wszystkich relacji istotnych dla jakości procesu dydaktycznego i efektywnego planowania pracy.
Grupa docelowa : 20 nauczycieli SOSW w Świdniku.

B) Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących tematyki szkolenia dla 20 uczestników warsztatów

1. autorska publikacja w zakresie tematyki warsztatów min. 100 stron (Zamawiający nie wymaga przeniesienia praw autorskich)
2. min. 2 podręczniki w zakresie tematyki warsztatów,
3. skoroszyt do sporządzania notatek-min. 80 stron, twarda okładka, format A4, kratka,
4. długopis-kolor niebieski z niebieskim wkładem, metalowy, przyciskany

Materiały szkoleniowe (podręczniki, publikacja) powinny być oznaczone informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznakowane flagą Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zdobyta wiedza podczas szkolenia zostanie wykorzystana przez nauczycieli do prowadzenia zajęć przewidzianych w projekcie Krok ku samodzielności, jednocześnie nauczyciele będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w kolejnych latach nauki z uczniami i w następnych latach szkolnych.

4.2. Wyżej wymienione warsztaty będą odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku, ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik

4.3 Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt.: Krok ku samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku w ramach umowy nr 691.POKL.09.01.02-06-220/11-00 z dnia 31.08.2011 r. w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Anna Kwiatkowska, Wiem-Rozumiem Szkolenia Porady Konsultacyjne Małgorzata Kwiatkowska, 64-810 Kaczory, Rzadków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10500,00
Oferta z najniższą ceną: 10500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH