PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Legionowo / mazowieckie

Numer ogłoszenia

79111/2012

Opis

Legionowo: Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Numer ogłoszenia: 79111 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42347 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 774 20 31 w. 4064, faks 022 784 49 81.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych, wyszczególnionych w zestawieniu ilościowo - jakościowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz ich dostawę i rozładunek w siedzibie Zamawiającego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia go oraz rozładunku w siedzibie Zamawiającego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w Legionowie w terminach i ilościach określonych w terminarzu, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy. 3. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TAMPON DRUK, ul. Daliowa 44, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 82699,05
Oferta z najniższą ceną: 74002,95 / Oferta z najwyższą ceną: 139039,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tomaszów Mazowiecki
(łódzkie)
Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa szczepionek - sprawa 124/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH