PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie uzupełniających projektów wykonawczych instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych - część technologiczna Mikołów...

Główny Instytut Górnictwa

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

163366/2013

Opis

Katowice: Wykonanie uzupełniających projektów wykonawczych instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych - część technologiczna Mikołów zlokalizowanych w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 163366 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93562 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2581631-9, faks 0322596533.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uzupełniających projektów wykonawczych instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych - część technologiczna Mikołów zlokalizowanych w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzupełniających projektów wykonawczych instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych - część technologiczna Mikołów zlokalizowanych w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie. Zakres przedmiotu zamówienia: I. Wykonanie dokumentacji Uzupełnienie instalacji PZW o rozbudowę systemu oczyszczania gazu i odpowietrzania w Hali D Projekt wykonawczy winien obejmować: 1. Schemat węzła oczyszczania gazu po reaktorze ciśnieniowym BZW-1 i PZW-2 w nawiązaniu do zaprojektowanej uprzednio instalacji, 2. Rysunki zabudowy skruberów, śluz wyładowczych służących do oczyszczania gazu, separatora dla odpowietrzeń i pompy dozującej wodę dla celów wtryskowych do skruberów, 3. Dokumentacje orurowania, doprowadzenia wody wtryskowej, pary, powietrza sprężonego, 4. Sposób pomiaru ciśnienia i temperatury oraz układu regulacji temperatury gazu wylotowego (wtrysk wody chłodzącej), dobór armatury odcinającej i regulacyjnej, 5. Konstrukcje wsporcze dla aparatów, 6. Dokumentację wykonawczą urządzeń wchodzących w zakres instalacji (skrubery, śluzy wyładowcze i separator ), 7. Dokumentację koncesyjną dla skrubera i śluzy wyładowczej i separatora odpowietrzeń, 8. Dokumentację wyczystki umożliwiającej czyszczenie przewodu odprowadzającego gaz z reaktora, 9. Dodatkowe odpowietrzenie rozprężania reaktora, 10. Projekt instalacji elektrycznej zasilania urządzeń i grzania rurociągów, instalacji pomiarowej (w Ex), 11. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. II. Wykonanie dokumentacji Stanowiska badawczego autoklawów w Hali D Projekt wykonawczy winien obejmować: 1. Projekt zabudowy w Hali D w wyznaczonym miejscu stanowiska badawczego autoklawów do badań procesów ciśnieniowych uwodornienia w branżach: technologiczno- mechanicznej, wentylacyjnej, elektrycznej i pomiarowej, 2.Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. III. Wykonanie dokumentacji Zabudowy sprężarek wodoru, gazów procesowych, modułu membranowego w Hali D. Zakres projektu winien obejmować: 1. Wykonanie rysunków ustawienia sprężarek i modułu membranowego, 2. Aktualizację i rozszerzenie zakresu istniejącego schematu technologicznego instalacji, 3. Aktualizacje projektu orurowania, 4. Aktualizacje części elektrycznej, pomiarowej i wizualizacji, 5. Dokumentacje zabudowy wentylatora wspomagającego dla instalacji oczyszczania MOSG-7, 6. Projekt fundamentów i konstrukcji wsporczej pod sprężarki i moduł membranowy, 7. Projekt aktualizacji zagospodarowania Hali D do złożenia wniosku do Urzędu Starostwa Mikołowskiego o aktualizację Projektu Budowlanego i pozwolenia na budowę 8. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. IV. Wykonanie projektu zmian i aktualizacja dokumentacji: Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne poligonu doświadczalnego realizowane w ramach Centrum Czystych Technologii Węglowych poligonu Doświadczalnego część Technologiczna Mikołów Kopalnia Doświadczalna Barbara. Zakres projektu winien obejmuje : 1. Projekt przeniesienia zaworów regulacyjnych i przepływomierzy z wyrobiska na powierzchnię, 2. Projekt prowadzenia rurociągów CH-01-25 i WD-01-15 w szybie głównym Barbara, 3. Projekt zmiany podłączenia rurociągu GS-01-100 do dopalacza termicznego zlokalizowanego w wiacie zewnętrznej przylegającej do Hali D, 4. Aktualizację rysunków orurowania wynikającą ze zmiany w instalacjach sprężonego powietrza i wody chłodzącej, 5. Projekt orurowania instalacji w nadszybiu szybu Barbara, 6. Aktualizację wykazów aparatów, maszyn, urządzeń , rurociągów, punktów pomiarowych, automatyki, 7. Specyfikacje wykonania robót i specyfikacji materiałowych orurowania, 8. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Wszystkie projekty wykonawcze wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskanie jego akceptacji. Prace projektowe należy wykonywać w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym, nadzorem autorskim projektu podstawowego, nadzorem inwestorskim i użytkownikiem instalacji badawczych Zakładem Oszczędności i Ochrony powietrza (SO) Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Zaprojektowane instalacje, urządzenia muszą spełniać warunek pełnej współpracy z wykonanymi już instalacjami. Prace projektowe zostaną wykonane i doręczone Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formatach *.pdf oraz *.dwg.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.93.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Centrum Czystych Technologii Węglowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Inżynieryjno Projektowe PRINT Sp. z o.o., ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 133701,00
Oferta z najniższą ceną: 133701,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133701,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH