PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie uzupełniających usług dotyczących KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 -2016..

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Głogów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

62774/2015

Opis

Głogów: Wykonanie uzupełniających usług dotyczących KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 -2016..
Numer ogłoszenia: 62774 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46978 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7A, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 7265656, faks 076 7265666.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem Gminy Miejskiej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie uzupełniających usług dotyczących KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 -2016...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na KOMPLEKSOWYM UBEZPIECZENIU GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z O.O. NA LATA 2015 -2016., obiektu Zamawiającego- tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego województwa dolnośląskiego zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 3, Biechów, w Głogowie (w związku z oddaniem do użytkowania)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PZU S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 41, 53-533 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56743,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56742,93
Oferta z najniższą ceną: 56742,93 / Oferta z najwyższą ceną: 56742,93
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawę prawną zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony (ograniczony) stanowi - art. 67 ust. 1 pkt. 6 - ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wybór ww. trybu lub sposobu udzielenia zamówienia uzasadniony jest następującymi ustawowymi przesłankami faktycznymi: Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe (część I - UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.) zostało udzielone w dniu 22.12.2014 r. z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. W/w zamówienie uzupełniające nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu na zadanie podstawowe, Zamawiający przewidział możliwość udzielania Wykonawcy usługi zamówień uzupełniających o wartości nie większej niż 50%wartości zamówienia podstawowego.Dotychczas Wykonawcy usług nie zostało udzielone zamówienie uzupełniające.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH