PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego podczas realizacji umowy Nr UM/590/WIiD/1562/2013 z dnia 22.10.2013r. na budowę miejsc postojowych...

Gmina Miejska Głogów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Głogów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

134491/2014

Opis

Głogów: Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego podczas realizacji umowy
Nr UM/590/WIiD/1562/2013 z dnia 22.10.2013r. na budowę miejsc postojowych
i remont ul. Perseusza w Głogowie
Numer ogłoszenia: 134491 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127377 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 7265437, 527, faks 076 7265437.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego podczas realizacji umowy
Nr UM/590/WIiD/1562/2013 z dnia 22.10.2013r. na budowę miejsc postojowych
i remont ul. Perseusza w Głogowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego . Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikało z okoliczności , których przy dokonaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy podstawowej i które nie są uzależnione od działania lub zaniechania stron. Strony umowy tj. Zamawiający i Wykonawca, powzięły wiadomość o konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia wynika z Protokołu konieczności Nr 1/2014 z 06.06.2014r. tj. ułożenie kabli oświetleniowych, ułożenie zabezpieczeń, ułożenie dodatkowych krawężników, wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, dostosowanie istniejących wjazdów do posesji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.22.33.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BRUK ART Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26, 67-200 Jaczów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120404,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 125501,27
Oferta z najniższą ceną: 125501,27 / Oferta z najwyższą ceną: 125501,27
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego . Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikało z okoliczności , których przy dokonaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy podstawowej i które nie są uzależnione od działania lub zaniechania stron. Strony umowy tj. Zamawiający i Wykonawca, powzięły wiadomość o konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia wynika z Protokołu konieczności Nr 1/2014 z 06.06.2014r. tj. ułożenie kabli oświetleniowych, ułożenie zabezpieczeń, ułożenie dodatkowych krawężników, wykonanie wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, dostosowanie istniejących wjazdów do posesji. Wartość zamówienia ustalona z należytą starannością ( dla robót budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego ) wynosi : 102.033,55 zł netto Ustalona na rok 2013 wartość 1 euro = 4,0196 zł Ustalona na rok 2014 wartość 1 euro = 4,2249 zł Wartość zamówienia wynosi : 24.150,53 euro Podstawa prawna : art.66 i 67 ust. 1 pkt. 5b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH