PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE

Gmina Olszyna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olszyna / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

72370/2013

Opis

Olszyna: WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Numer ogłoszenia: 72370 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30740 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszyna, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, woj. dolnośląskie, tel. 075 7212368, faks 075 7212050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania dokumentacji projektowej dla gminy Olszyna na zaplanowane do realizacji w 2013r. zadania inwestycyjne oraz sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedmiotowych inwestycji:

Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 14,307 km:

CZĘŚĆ I
Olszyna:
ul. Górna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 0+1150
ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km0+000 do 0+1300
ul. Świerczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385
ul. Sienkiewicza 978,992, 995/4 w km 0+000 do 0+580
ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 00+195
ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190
ul. Wolności dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335
ul. Źródlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450
ul. Wolności dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110

CZĘŚĆ II
Olszyna:
dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+540
dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+400
dz. nr 816 w km 0+000 do 0+160
dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+165
dz. nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+350

CZĘŚĆ III
Nowa Świdnica: dz. nr 88,94114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780
Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 0+1420
Olszyna Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072
Biedrzychowice/Krzewie Małe: dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 0+1220
Krzewie Małe: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280

CZĘŚĆ IV
Olszyna/Nowa Świdnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+250 - 0+000 do 0+1850
Karłowice:
dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085
dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225
Biedrzychowice:
dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+170
dz. nr 570 w km 0+000 do 0+120
dz. nr 560 w km 0+000 do 0+180
Bożkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+550
Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+225

CZĘŚĆ V
Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 0,570km wraz z elementami odwodnienia korony drogi:
1. Olszyna Dolna dz. nr 11 w km 0+000 do 0+390
2. Olszyna dz. nr 227/6, 232, 229 w km 0+000 do 0+180

Odbudowa mostów:
CZĘŚĆ VI
Olszyna dz. nr 203
Olszyna ul Legnicka dz. nr 1188
Olszyna ul. Górna dz. nr 1185

CZĘŚĆ VII
Olszyna ul. Wolności dz. nr 487/3
Olszyna ul. Wolności dz. nr 780
Olszyna ul. Żymierskiego dz. nr 814

CZĘŚĆ VIII
ul. Żymierskiego dz. nr 884
Olszyna ul. Żymierskiego dz. nr 929
Olszyna ul. 3-go Maja dz. nr 929

2. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3. Na przedmiotowe zadania nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym faktem oraz zgodnie z rozporządzeniem wskazanym w pkt 2 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składała się w szczególności z:
1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania - 4 egzemplarze dla każdego ze wskazanych odcinków dróg/obiektów mostowych
2) przedmiaru robót - 1 egzemplarz dla każdego ze wskazanych odcinków dróg/obiektów mostowych.
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
Ponadto należy sporządzić:
kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze dla każdego ze wskazanych odcinków dróg/obiektów mostowych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót określająca szczegółowe warunki wymagań technicznych i eksploatacyjnych inwestycji - 1 egzemplarz dla:
CZĘŚCI VI
CZĘŚCI VII
CZĘŚCI VIII.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Odbudowa dróg gminnych:
CZĘŚĆ I
1. Olszyna:
a) ul. Górna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 0+1150
b) ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km0+000 do 0+1300
c) ul. Świerczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385
d) ul. Sienkiewicza 978,992, 995/4 w km 0+000 do 0+580
e) ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 00+195
f) ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190
g) ul. Wolności dz. nr 278 w km ........
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RAWAY Rafał Piotrowski, Kolonia Lgota 28, 97-565 Kolonia Lgota, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17634,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16905,17
Oferta z najniższą ceną: 16905,17 / Oferta z najwyższą ceną: 123400,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Odbudowa dróg gminnych:
CZĘŚĆ II
1. Olszyna:
a) dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+540
b) dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+400
c) dz. nr 816 w km 0+000 do 0+160
d) dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+165
e) dz. nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+350
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6066,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6500,00
Oferta z najniższą ceną: 6500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Odbudowa dróg gminnych:
1. Nowa Świdnica: dz. nr 88,94114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780
2. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 0+1420
3. Olszyna Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072
4. Biedrzychowice/Krzewie Małe: dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 0+1220
5. Krzewie Małe: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RAWAY Rafał Piotrowski, Kolonia Lgota 28, 97-565 Kolonia Lgota, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14163,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11854,59
Oferta z najniższą ceną: 11854,59 / Oferta z najwyższą ceną: 100600,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Odbudowa dróg gminnych:
1. Olszyna/Nowa Świdnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+250 - 0+000 do 0+1850
2. Karłowice:
a) dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085
b) dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225
3. Biedrzychowice:
a) dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+170
b) dz. nr 570 w km 0+000 do 0+120
c) dz. nr 560 w km 0+000 do 0+180
4. Bożkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+550
5. Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+225
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12789,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13000,00
Oferta z najniższą ceną: 13000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 111800,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 0,570km wraz z elementami odwodnienia korony drogi:
1. Olszyna Dolna dz. nr 11 w km 0+000 do 0+390
2. Olszyna dz. nr 227/6, 232, 229 w km 0+000 do 0+180
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2140,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2300,00
Oferta z najniższą ceną: 2300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29167,48
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Odbudowa mostów:
CZĘŚĆ VI
1. Olszyna dz. nr 203
2. Olszyna ul Legnicka dz. nr 1188
3. Olszyna ul. Górna dz. nr 1185
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Petruch, ul. Szkolna 8, 59-830 Olszyna, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19500,00
Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79900,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Odbudowa mostów:
CZĘŚĆ VII
1. Olszyna ul. Wolności dz. nr 487/3
2. Olszyna ul. Wolności dz. nr 780
3. Olszyna ul. Żymierskiego dz. nr 814
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Petruch, ul. Szkolna 8, 59-830 Olszyna, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19500,00
Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78000,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Odbudowa mostów:
CZĘŚĆ VIII
1. ul. Żymierskiego dz. nr 884
2. Olszyna ul. Żymierskiego dz. nr 929
3. Olszyna ul. 3-go Maja dz. nr 929
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Petruch, ul. Szkolna 8, 59-830 Olszyna, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19500,00
Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH