PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

146013/2014

Opis

Gorzów Wielkopolski: wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 3
Numer ogłoszenia: 146013 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193176 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7387101 (-02), faks 095 7387100.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje sanitarne (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac, ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy.
W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) gminnych budynkach gospodarczych,
4) innych nieruchomościach.
Uwaga !
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys usług określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, który nie zostanie uwzględniony w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa SEKOCENBUD z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę, jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie również:
- pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy,
- bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia sanitarnego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WISA Wiewnętrzne Instalacje Sanitarne Zbigniew Urbaniak, ul. Kręta 16, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42622,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45963,83
Oferta z najniższą ceną: 45963,83 / Oferta z najwyższą ceną: 45963,83
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pilchowice
(śląskie)
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nieruchomości, lokale, przetarg
Nisko
(podkarpackie)
Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH