PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości...

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

112413/2014

Opis

Katowice: Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań
Numer ogłoszenia: 112413 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87139 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2077777, faks 032 2077395.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie biegłego rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które z mocy prawa stały się: - własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Prezydenta Miasta Rybnika, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. Nr 18/2010 znak IF/IIIa/5340/51/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa DK 78 - ulicy Wodzisławskiej, - własnością Województwa Śląskiego, przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Prezydenta Miasta Rybnika, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. Nr 5/2011 znak IF/IIIa/5340/13/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy Raciborskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku III km 1+037 - 2+680, - własnością Województwa Śląskiego, przeznaczonych pod inwestycję drogową realizowaną przez Prezydenta Miasta Rybnika, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2012r. Nr 18/2012 znak IFXIII.7820.26.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2013r., poz. 687), wraz z dokumentacją fotograficzną i udziałem w rozprawach administracyjnych oraz uczestnictwem w postępowaniu odwoławczym. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Consultingowo - Doradcza VALUER s.c., Zespół Rzeczoznawców Barbara Sobik-Molitor, Krzysztof Molitor, ul. Jarzębinowa nr 21, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5765,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1918,80
Oferta z najniższą ceną: 1918,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Leki - uzupełnienie II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piła
(wielkopolskie)
Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH