PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie zawartej umowy będzie dostarczał ARTYKUŁY BIUROWE dla Izby Celnej w Gdyni.

Izba Celna w Gdyni

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

135141/2013

Opis

Gdynia: wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie zawartej umowy będzie dostarczał ARTYKUŁY BIUROWE dla Izby Celnej w Gdyni.
Numer ogłoszenia: 135141 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78645 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Gdyni, ul. Północna 9A, 81-029 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6669088, faks 058 6669226.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: służba celna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie zawartej umowy będzie dostarczał ARTYKUŁY BIUROWE dla Izby Celnej w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów biurowych do Izby Celnej w Gdyni, wymienionych w formularzu cenowym zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
2) Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 44617100-9, 30199230-1, 30199500-5, 30192121-5, 30197200-8
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
7) Termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony - 1 roku licząc od dnia jej podpisania.
8) Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
9) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu model wzorcowy każdej pozycji wyszczególnionej w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik Nr 1.
10) W trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje dokonania zakupów artykułów w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do dokonania zakupów na niższą kwotę od ogólnej wartości brutto oferty przetargowej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmian ilościowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.71.00-9, 30.19.92.30-1, 30.19.95.00-5, 30.19.21.21-5, 30.19.72.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU PORTAL Sp. z o. o., ul. Strzelców Karpackich 6A/15, 80-041 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73170,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89251,88
Oferta z najniższą ceną: 89251,88 / Oferta z najwyższą ceną: 107623,14
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz konserwcję i obsługę awaeryjaną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 00,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sępólno Krajeńskie
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach : oświaty i wychowania, wychowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH