PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr...

Uniwersytet Jagielloński

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

265163/2014

Opis

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2014
Numer ogłoszenia: 265163 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259111 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednej sztuki urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzenia i jego elementy składowe o określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, zawarty jest w pkt 3).10 SIWZ.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wyładunek i usługi gwarancyjne, usuwanie wad oraz naprawę urządzenia i jego elementów w okresie gwarancji.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 1 miesiąca, liczonym od udzielenia zamówienia.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego urządzenia oraz jego elementów i parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim).
4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia, liczony od dnia następnego po dacie odbioru i wykonywany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta.
5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262740,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 318919,32
Oferta z najniższą ceną: 318919,32 / Oferta z najwyższą ceną: 318919,32
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH