PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w budynku WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/590/2014

Uniwersytet Jagielloński

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

254941/2014

Opis

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w budynku WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/590/2014
Numer ogłoszenia: 254941 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231477 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w budynku WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/590/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, w pomieszczeniach laboratoriów, oraz pomieszczeniach technicznych obiektu Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie projektów wykonawczych oraz roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z niezbędnymi dostawami, tj.:
1.1.1 Wykonanie instalacji klimatyzacji boksu na aparaturę dla pomieszczenia D-0.14.Dostawa i montaż klimakonwektora z zaworami przelotowymi i regulującymi, rurarzem, instalacją skroplin, zasilaniem elektrycznym wraz ze sterowaniem zadajnikiem ściennym. Wykonanie robót budowlanych naprawczych po robotach instalacyjnych.
1.1.2 Przeniesienie istniejącego klimatyzatora z budynku przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, do pomieszczenia D-014. Zakres robót obejmuje: demontaż klimakonwektora użytkowanego w laboratorium przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, przeniesienie do pom. D-0.14, montaż jednostki zewnętrznej, wykonanie instalacji freonowej i uruchomienie.
1.1.3 Dodatkowe wyposażenie Infoportierni w Segmencie A. polegające na wykonaniu lady w formie łuku z blatem na wysokości 72 cm oraz nadstawką o wysokości 110 cm w części centralnej. Pod ladą mają zostać dostarczone i umieszczone ruchome (na kółkach) kontenery 3 szt. Dwa z nich wyposażone w szuflady, oraz 1 z ruchomą półką. Kontenery zamykane na klucz uniemożliwiający nieuprawnione otwarcie. Istniejące przeszklenie pomieszczenia przyległego należy zakleić do wysokości drzwi folią matową bezbarwną. Nad drzwiami wykonać napis /Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ/ liternictwo zgodnie z Systemem Informacji Wizualnej UJ w czcionce Trajan Bold z liter przestrzennych w kolorze granitowym wyciętych z DuBondu gr.3 mm naklejonych na podkład z płyty typu /plexi/. Powierzchnie za ladą wygrodzić drzwiczkami do wysokości 72 cm na linii istniejącej ślusarki aluminiowej.
1.1.4 Przeniesienie gniazd elektrycznych i teletechnicznych wyposażenia infoportierni obejmuje demontaż istniejących gniazd i przeniesienie w rejon lady infoportierni 7 szt. gniazd wtykowych końcowych z uziemieniem wraz z okablowaniem i osprzętem, 4 szt. gniazd ze stykiem bryzgoszczelnym dwu biegunowym oraz 2 szt. gniazd RJ-45.
1.1.5 Dodatkowe okablowanie strukturalne IT dla zewnętrznej stacji Wi-Fi obsługującej tereny wokół poszczególnych Segmentów WFAiIS. Lokalizacja anten WI-FI - Antena nr 1 - zasilanie z szafy FDHO; Antena nr 2 oraz Nr 3 zasilana z szafy FDBO; Antena Nr 4 oraz Nr 5 zasilana z szafy FDDO2. Rozbudowa szaf dystrybucyjnych FDHO;FDBO;FDDO2.
1.1.6 Wykonanie uzupełniającego sterowania 9 szafami klimatyzacji precyzyjnej Ultraclean prod. Weiss Klimatechnik (Aktualnie Med Technik Polska Sp. z o.o.) z pomieszczeń laboratoryjnych (które jest aktualnie sterowana przez BMS), polegające na umożliwieniu szybkiego sterowania bezpośrednio przez użytkownika zmiennymi parametrami klimatu wnętrza laboratoriów w trakcie prowadzonych badań, poprzez Moduł WebVisu pozwalający na korzystanie poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną na komputerze klasy PC podłączonym do tej samej sieci LAN co sterowniki szaf klimatyzacji precyzyjnej. Opcja ta ma umożliwić podgląd pracy stanu urządzenia, zmianę nastaw, podgląd parametrów, włączenie/wyłączenie urządzenia. Zakres prac obejmuje modyfikację programów sterowników szaf. Wykonanie modułu WebVisu wg standardu Weiss Klimatechnik w wersji językowej polskiej. Aktywacja sprzętowa modułu WebVisu, testowanie i uruchomienie działania.
1.1.7 Wykonanie dodatkowej ścianki szklanej z drzwiami do korytarza oddzielającej laboratoria.
1.1.8 Wykonanie dodatkowej kontroli dostępu do pomieszczeń laboratoryjnych.
1.1.9 Dostawa i montaż dodatkowego okna w fasadzie południowej na I piętrze w Segmencie C polegająca na przeróbce konstrukcji fasadowej w systemie MB-SR50, MB60HI - demontaż szklenia, wykonanie wraz z montażem nowych elementów: słupka, okna ze skrzydłem RU, szklenie (wypełnienie VSG44.1SI/VSG44, 2240x1100mm).
1.2 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku A do SIWZ, a stanowiący jej integralną część (1 plik w formacie PDF 240 stron), który zawiera: Załącznik Nr 1 - Usytuowanie klimakonwektorów w pom.D-014 Parter Segment D: Załącznik Nr 2-Usytuowanie jednostki zewnętrznej w piwnicy Segment D: Załącznik Nr 3 - Zestawienie urządzeń i materiałów: Załącznik Nr 4 - Rzut Infoportierni z ladą: Załącznik Nr 4a - Przekrój infoportierni A; Załącznik Nr4b - Widok infoportierni od frontu. Załącznik Nr 4c - Tablica informacyjna. Załącznik 5 - Lokalizacja anten Wi-Fi. Załącznik 5a - Trasy okablowania z szafy FDHO. Załącznik 5b - Trasy okablowania z szafy FBDO. Załącznik 5c - Trasy okablowania z szafy FDO2.; Załącznik 6 - Lokalizacja dodatkowych drzwi z dodatkową kontrolą dostępu na drzwiach wejściowych; Załącznik Nr 7 Lokalizacja szaf klimatyzacji precyzyjnej, w których należy wprowadzić dodatkowe sterowanie; Załącznik Nr 8 - Usytuowanie dodatkowego okna na elewacji w Segmencie C oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 4.20 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji; 4.23 - Instalacje słaboprądowe; 4.25 - Instalacje elektryczne; 6.1 Stolarka drzwi: 6.2 - Okna - ślusarka aluminiowa: 6.21 - Umeblowanie sal audytoryjnych i pozostałych pomieszczeń.
1.3 Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz zapewniają wzajemną kompatybilność elementów i prawidłowość działania odpowiednią dla rozwiązań projektowych przedstawionych w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.
1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają charakter orientacyjny i stanowią jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SIWZ i dokumentacja techniczna stanowiąca jej załącznik.
1.5 Zamawiający informuje, że nie posiada pomieszczeń ani terenu, które mógłby przekazać Wykonawcy na czas prowadzenia robót jako zaplecze budowy.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 4 tygodni, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.
3. Z uwagi na fakt, iż pomieszczenia w których realizowane będzie zamówienie objęte są gwarancją Generalnego Realizatora Inwestycji Budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 Stosowania materiałów, elementów i urządzeń które zachowają standard, kompatybilność oraz zgodność norm z istniejącymi instalacjami i urządzeniami, zamontowanymi i funkcjonującymi w budynku co zostało uwzględnione w rozwiązaniach projektowych przedstawionych w SIWZ.
3.2 Uzyskania od GRI po wykonaniu zamówienia zaświadczenia o podtrzymaniu przez niego udzielonej gwarancji w zakresie wykonanych robót, w tym instalacji i zmontowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi go warunkami umownymi. W przypadku braku uzyskania od GRI budynku WFAIIS zaświadczenia o podtrzymanej gwarancji w opisanej formie Wykonawca zakresu objętego niniejszym postępowaniem zobowiązany jest przejąć zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a GRI, które nie dotyczą zamontowanych przez GRI urządzeń a jedynie wykonanych przez niego instalacji w zakresie jakim bezpośrednio związane są one z wykonaniem niniejszego zamówienia.
4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 48-miesięczny okres gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty budowlano-montażowe, i 24 miesięczny okres gwarancji na instalacje i nowo zamontowane urządzenia, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych wynikających z instrukcji nowo zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, z zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, naprawa zainstalowanych elementów i urządzeń, oraz usuwanie usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji, szczegółowo opisane we wzorze umowy, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy, wyliczoną na podstawie indywidualnej kalkulacji, a przedstawioną w formie kosztorysów uproszczonych plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposaże?nia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania koszto?rysów. Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji oraz doświadczenia zawodowego.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ i jej załączników w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz z opisem oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań SIWZ stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). W przypadku robót budowlanych Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania realizację zamówienia przez podwykonawców, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, dalszym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu mu również zgody Wykonawcy.
8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.41.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hochtief Polska Spółka Akcyjna, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 197867,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 221357,71
Oferta z najniższą ceną: 221357,71 / Oferta z najwyższą ceną: 221357,71
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na najem komunalnych garaży murowanych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek - w sezonie grzewczym...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdnica
(dolnośląskie)
dostawa taśm do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH