PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach

Gmina Reńska Wieś

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Reńska Wieś / opolskie

Numer ogłoszenia

388202/2013

Opis

Reńska Wieś: Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach
Numer ogłoszenia: 388202 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348262 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, woj. opolskie, tel. 077 4820107, faks 077 4820123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Długomiłowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana azbestowych rur wodociągowych w
Długomiłowicach: ETAP 1 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W UL. STAREJ: a) Przyłącza wodociągowe
dla budynków zlokalizowanych w ul. Naczysławskiej - 13 szt. O32 - 40 PEHD - Lcałk.=609,0m; b) sieć wodociągowa w ulicy
Starej z rur O110mm PEHD - 560,0m; O90mm; PEHD - 8,5m; c) Przyłącza wodociągowe - ul. Stara: 31 szt. O32 - 40 PEHD;
Lcałk.385,5m. ETAP 2 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W UL. STAREJ - ODCINEK T5 - T27: a) Sieć
wodociągowa w ulicy Starej na odcinku T5 - T27 z rur O110mm PEHD 237,0m; b) Przyłącza wodociągowe 6 szt. O32 PEHD -
Lcałk.=130,5m. ETAP 3 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W UL. NACZYSŁAWSKIEJ - ODCINEK T25 -
HN17: a) Sieć wodociągowa w ulicy Naczysławskiej na odcinku T25 - HN17 z rur O110mm PEHD RC - przewiertowych z płaczem
ochronnym - 201,0 m; b) Przyłącza wodociągowe 7 szt. O32 PEHD - Lcałk.=77,5m. ETAP 4 - PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W UL. STAREJ - ODCINEK T7 - T28: a) Sieć wodociągową w ulicy Starej na odcinku T7 - T28
z rur O110mm PEHD - 141,5 m; b) Przyłącza wodociągowe 7 szt. O32 - 40 PEHD - Lcałk.=87,5m. ETAP 5 - PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ - PRZEJŚCIE POD RZEKĄ OLSZĄ - ODCINEK PZ19 - PZ25: a) Sieć wodociągowa
na odcinku PZ19 - PZ25 z rur O110mm PEHD - 52,0 m. ETAP 6 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ -
ODCINEK PZ25 - T15: a) Sieć wodociągowa w ulicy Długiej na odcinku PZ25 - T15 z rur O110mm PEHD - 628,0 m; b) Przyłącza
wodociągowe 24 szt. O32 PEHD - Lcałk.=244,5m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TELNOW Dariusz Nowak, ul. Czarnieckiego 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1659751,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 900000,00
Oferta z najniższą ceną: 900000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1142576,31
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH