PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraśnik / lubelskie

Numer ogłoszenia

290632/2014

Opis

Kraśnik: Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku
Numer ogłoszenia: 290632 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157403 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256336, faks 81 8256336.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Centrum Kultury i Promocji.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap remontu sali kinowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 44 polegający na: 1) Zadanie 1: a) remoncie podłogi i przebudowie sceny; b) montażu oświetlenia przeszkodowego; c) wymianie foteli; 2) Zadanie 2 - instalacji systemu ppoż. oraz hydrantów 2. Zakres rzeczowy jest określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Część załączonej dokumentacji obejmuje całość inwestycji i należy ją wykorzystać tylko w zakresie określonym w pkt. 1 niniejszej SIWZ 3. Terenem wykonywania robót remontowych budowlanych jest sala kinowa znajdująca się w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 44; 23-204 Kraśnik. Nie wprowadza się nowych elementów infrastruktury technicznej mających znaczący wpływ na parametry budynku i jego instalacje zewnętrzne i wewnętrzne. 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wykonywanych robót w taki sposób aby umożliwić bezproblemowe i bezpieczne korzystanie z pozostałej części budynku Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. 5. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie realizowane będą prace remontowo-budowlane oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 8. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe - cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 10. Okres gwarancji na wykonane prace - 3 lata 11. Okres gwarancji na urządzenia ppoż. zgodnie z gwarancją producenta...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 39.11.12.00-5, 45.31.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMB Group Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 3/5, 01-202 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800679,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 689212,66
Oferta z najniższą ceną: 689212,66 / Oferta z najwyższą ceną: 984000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świebodzin
(lubuskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Olkusz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH