PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu

Gmina Biskupiec

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biskupiec / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

178821/2013

Opis

Biskupiec: Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Numer ogłoszenia: 178821 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157419 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7150110, faks 89 7152437.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty polegające na:
wykonaniu pokrycia dachowego z blachodachówki
otynkowaniu kominów
przełożeniu instalacji odgromowej
blachodachówka - ok. 1063 m2
tynki komina - ok. 100 m2
zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Uwaga: w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na budynkach gimnazjum trwać będzie rozbiórka eternitu zatem należy dostosować harmonogram robót do harmonogramu robót Wykonawcy zdejmującego eternit.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.31.23.11-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Purmal Materiały Budowlane i Instalacyjne Maciej Maliszewski, ul. Bema 40, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60652,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 107778,23
Oferta z najniższą ceną: 107778,23 / Oferta z najwyższą ceną: 130170,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH