PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana pokrycia dachu inwentarskiego - bukaciarni (nr inw. -23/182 ) w GR Karłowice, gm. Popielów, powiat opolski, woj. opolskie....

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

76290/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 76290 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63412 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4000900, fax. 077 4000951.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana pokrycia dachu inwentarskiego - bukaciarni (nr inw. -23/182 ) w GR Karłowice, gm. Popielów, powiat opolski, woj. opolskie. 1) Zakres robót: Roboty rozbiórkowe; - Ręczna rozbiórka pokrycia z foli dachowej; - Ręczna rozbiórka pokrycia ołacnia dachu; Roboty mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do siwz. - przedmiarze robót - załącznik nr 10 do siwz...
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana pokrycia dachu inwentarskiego - bukaciarni (nr inw. -23/182 ) w GR Karłowice, gm. Popielów, powiat opolski, woj. opolskie. 1) Zakres robót: Roboty rozbiórkowe; - Ręczna rozbiórka pokrycia z foli dachowej; - Ręczna rozbiórka pokrycia ołacnia dachu; Roboty mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do siwz po zmianie - przedmiarze robót - załącznik nr 10 do siwz po zmianie..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w SIWZ możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszcza się zamianę umownego terminu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 2) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 3) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 4) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 5) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 6) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); 7) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy - zmiany technologiczne: 1) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niż wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) Konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, SIWZ, STWiORB w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie powodują odstąpienia w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 4. Dopuszcza się zamianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą wykonawcy zamówienia: 1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ, ustawie Prawo budowlane lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, 2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych, 3) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, 4) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 5. Dopuszcza się zamianę pozostałych zapisów umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; 2) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; 3) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy; 4) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót; 5) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, 6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, 7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, 8) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia. 9) realizacja części przedmiotu zamówienia z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania 10) zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 11) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 12) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.) 13) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 6. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 7. Przewiduje się możliwość rezygnacji z części umownych prac w sytuacji gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany, 10. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane. 11. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w SIWZ możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszcza się zamianę umownego terminu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
2) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
3) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
4) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;
5) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
6) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
7) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy - zmiany technologiczne:
1) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niż wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) Konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, SIWZ, STWiORB w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie powodują odstąpienia w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
4. Dopuszcza się zamianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą wykonawcy zamówienia:
1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ, ustawie Prawo budowlane lub innych przepisach powszechnie obowiązujących,
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
3) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,
4) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego.
5. Dopuszcza się zamianę pozostałych zapisów umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
2) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
3) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
4) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;
5) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,
6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,
8) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.
9) realizacja części przedmiotu zamówienia z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania
10) zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
11) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
12) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.)
13) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
6. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
7. Przewiduje się możliwość rezygnacji z części umownych prac w sytuacji gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany,
10. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane.
11. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.
12. Dopuszcza się zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 10:45, miejsce: ANR OT w Opolu ul. 1 Maja 6 45-068 Opole pokój nr 30 (sekretariat) II piętro..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:45, miejsce: ANR OT w Opolu ul. 1 Maja 6 45-068 Opole pokój nr 30 (sekretariat) II piętro..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szklary: Drga osiedlowa - działka o nr ew. 125/16 i 4/39, Droga do oczyszczalni -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jaśliska
(podkarpackie)
REMONT DROGI GMINNEJ NR 100576 C W MIEJSCOWOŚCI PAROWA FALĘCKA O DŁUGOŚCI 820 MB
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chełmża
(kujawsko-pomorskie)
Zamówienie z wolnej ręki na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej przy ul. Zagłoby 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Radom
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH