PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana pokrycia dachu na budynku internatu (skrzydło A) Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biłgoraj / lubelskie

Numer ogłoszenia

329256/2011

Opis

Biłgoraj: Wymiana pokrycia dachu na budynku internatu (skrzydło A) Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju
Numer ogłoszenia: 329256 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292282 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 0-84 6880797 w.34, faks 0-84 6867486.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna podległa administracji rządowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu na budynku internatu (skrzydło A) Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie pokrycia dachu na budynku internatu (skrzydło A) Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, w tym: roboty budowlane oraz instalacja odgromowa.
3.2 Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w dokumentacji dołączonej do siwz w formie załączników: Przedmiary robót - załączniki nr 6, 7; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiRB) - załączniki nr 8, 9;
Projekty budowlane - załączniki nr 10, 11. 3.3 Dokładna lokalizacja robót - Biłgoraj, ul. Polna 3, budynek internatu, usytuowany na działce gruntu nr 5/5 ark. mapy 60.
3.4 Zamawiający zaleca dokonanie wizji obiektu przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 3.5 Wymagania dotyczące robót: 1)Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 2)Wszystkie roboty należy prowadzić ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. W trakcie robót obiekt należy na bieżąco utrzymywać w stanie uporządkowanym. 3) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. 4) Materiały z rozbiórki należy odbierać z obiektu z poziomu dachu budynku (z wykorzystaniem zwyżki, wyciągu itp.). Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów z rozbiórki i odpadów technologicznych przez klatkę schodową i niższe kondygnacje budynku oraz zrzucanie bezpośrednio z dachu na grunt. 5) Po zakończeniu robót należy uporządkować odpady technologiczne, a teren budowy oraz tereny przyległe doprowadzić do stanu nie gorszego od pierwotnego.
3.6 Wymagania dotyczące materiałów: 1) Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, obiektach użyteczności publicznej i zapewniające wytrzymałość eksploatacyjną.
2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć atesty, deklaracje zgodności i świadectwa jakości na użyte materiały. 3.7 Wymagania stawiane wykonawcy:
1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienie należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych. 4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z kierownikiem budowy. 7) Wykonawca zapewni stały nadzór kierownika budowy nad prowadzonymi robotami. Kierownik budowy będzie dostępny na budowie na każde żądanie Zamawiającego. 8) Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902, ze zm.). 9)Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia szkód, w przypadku dopuszczenia do zalania budynku podczas wykonywania robót na dachu.
10)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.21.20-8, 45.31.23.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma SOŁOWIEJ Handel i Usługi Remontowo - Budowlane, Wiesław Sołowiej, ul. Chłodna 34, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122239,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139720,59
Oferta z najniższą ceną: 139720,59 / Oferta z najwyższą ceną: 139720,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białe Błota
(kujawsko-pomorskie)
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dobromierz
(dolnośląskie)
Zakup systemu prezentacji multimedialnej do projektu pn.: Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zgierz
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH