PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina Ożarów.

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ożarów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

307798/2014

Opis

Ożarów: Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina Ożarów.
Numer ogłoszenia: 307798 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62426 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina Ożarów..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przewidzianej w umowie wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina
Ożarów w zakresie: - kanał sanitarny O200 PCV L= 3833,00m - przyłącza kanalizacyjne O 160 PCV L=
489,00m, kanał -granica działki (120szt) - studnie O 1200- 178 kpl. - oczyszczalnia ścieków typ SBR M399 wraz z urządzeniami technologicznymi, zbiornikami 8 szt. - nowy wodociąg z rur PE O 110 L=
3368,00m O 160 L=81,00m - Hydranty HP 80-24 kpl. - zasuwy O 100-23, O150-2 - przyłącza wodociągowe z rur PE O 40 L=484,00 oraz O50 L=120,00m -115kpl - asfaltowanie dróg 20 296 m2 - oznakowanie poziome i pionowe jezdni po wykonanych robotach - wykonanie rowów odwadniających
przy ul. Dolnej Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opatowie Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami umowy szczegółowej, SIWZ, specyfikacją
techniczną, dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych. 2) Wykonanie na swój koszt
wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 3) Umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli organów władzy. 4) Protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Teren
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do zapłaty za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z
jego własnej inicjatywy. 5) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników. 6) Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza
socjalnego oraz produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba. W wypadku wykorzystania
przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy lub właściwych organów władzy oraz uiścić wszelkie
wymagane opłaty. 7) Zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę wadach i brakach dokumentacji projektowej. 8) Zawiadamianie Zamawiającego o
wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż
obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie
przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. 9) Uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do
terenu budowy ulic i chodników w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia
wszelkich kosztów z tym związanych. 10) Wykonanie we własnym zakresie projektu czasowej
organizacji ruchu na przyległych do terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla
realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji.
Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających projektu i
oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu organizacji ruchu uzgodnionego i
zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
oznakowania i ułożenia dróg tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez
cały okres realizacji, a także do jego demontażu po robotach. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Także w przypadku braku lub nieprawidłowości
oznakowania robót Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych, a także wstrzymania niektórych robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu. 11) Wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie,
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie
prowadzenia robót. 12) Uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii,
materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów i atesty spełniające wymogi specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej. 13) Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić konieczność
wprowadzenia poprawki do dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego o ile jest to
konieczne z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy. 14)
Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami
inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i
właściwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do
przekazania obiektu do użytkowania. 15) Bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób
należyty w tym konserwacja wszelkich oznakowań. Niewykonywanie powyższego upoważnia
Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy 16)
Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z
realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z
realizacją przedmiotu umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania
powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma
prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy i
umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i koszt winien podjąć wszelkie środki
zapobiegawcze, wymagane przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić
sąsiednie nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z
tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących
nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez
właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości. 17) Zatrudnienie przy wykonywaniu
przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz zatrudnianie pracowników posiadających
wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia
bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę personelu i
robotników, a każdy z nich winien posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić należyty postęp i
zadowalające wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby wskazane przez Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia poszczególnych osób. 18) Koordynacja
robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część wykonania przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszą umową. 19) Pełna obsługa geodezyjna na własny koszt.
Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą w formie kopii
mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego wraz z wykazem
zmian gruntowych 20) Zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robót. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni przez firmę
specjalistyczną lub przez siebie za zgodą przedstawiciela Zamawiającego. Prace winny być prowadzone
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 21) Utrzymywanie w czystości zaplecza
budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność
przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego
obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu
podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 22) Zachowanie należytej ostrożności w czasie
prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub
podwykonawców celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie
nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem
usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 23) Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek
nienależytego wykonania postanowień umowy a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie
realizacji umowy. 24) Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska;
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska
na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej
odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz
niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i
wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone, podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym
działaniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu
całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. 25) Do wykonywania przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia, a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich,
właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp.,
zapewnić używanie przez pracowników ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych. Wykonawca
zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekazać Zamawiającemu plan 452313008bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 26) Wykonawca przejmuje
na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego prawną odpowiedzialność za przejęty
protokolarnie teren budowy. 27) Bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca zobowiązany jest
przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego. 28) Obowiązek raportowania postępu robót
zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz dokumentowanie w formie fotografii cyfrowej. 29)
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następujących dokumentów w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy: Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane z
aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy. Dziennik
budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru
Budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego. Księgi
obmiarów. Dziennik budowy i Księga obmiarów będą każdorazowo, w czasie godzin roboczych,
dostępne do konsultacji dla Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy polskiego prawa
budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby
można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wykonawca winien, we
właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie
mogą być zmierzone czy sprawdzone po ich zakończeniu. Wpisy do Dziennika budowy, w miarę
postępu robót, winy być podpisywane również przez Zamawiającego lub osoby działające w jego
imieniu. 30) Oznakowanie logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we wskazanych przez
niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie realizacji przedmiotu umowy. 31)
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego
niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 32) Po zakończeniu robót
Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie
ustalonym dla odbioru robót. 33) Do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką w terminie
przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
34)Destrukt uzyskany z frezowania jezdni będzie stanowił własność Zamawiającego, należy go
przetransportować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie (odległość ok. 10
km). 35)W związku z potrzebą wymianu gruntu przy prowadzonych robotach, należy grunt
przetransportować w odległości do 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.32.90-8, 45.23.11.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: współfinansowane z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska i energetycznej; Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i
energetycznej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8671674,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4198144,92
Oferta z najniższą ceną: 4198144,92 / Oferta z najwyższą ceną: 7887626,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH