PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach : - węzeł Prądy w km 0+000 - 1+858, - węzeł Dąbrówka w km 0+000 - 1+726,...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

188259/2013

Opis

Opole: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach : - węzeł Prądy w km 0+000 - 1+858, - węzeł Dąbrówka w km 0+000 - 1+726, - węzeł Prądy - węzeł Dąbrówka w km 234+860- 242+300
Numer ogłoszenia: 188259 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 341902 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, faks 077 4544468.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach : - węzeł Prądy w km 0+000 - 1+858, - węzeł Dąbrówka w km 0+000 - 1+726, - węzeł Prądy - węzeł Dąbrówka w km 234+860- 242+300.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach : (A) - węzeł Prądy w km 0+000 - 1+858 , (B) - węzeł Dąbrówka w km 0+000 - 1+726, (C)-węzeł Prądy - węzeł Dąbrówka w km 234+860- 242+300 . Zamówienie obejmuje : - rozbiórkę nawierzchni przez frezowanie wraz z transportem destruktu asfaltowego na miejsce składowania ; - wykonanie remontu w miejscu występowania spękań wraz z ułożeniem siatki z geokompozytów ; - oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzchni pod ułożenie nowej warstwy nawierzchni ; - wykonanie nowej warstwy ścieralnej z masy SMA (układanie mieszanki na całą szerokość jezdni - bez efektu uzyskania szwu podłużnego) ; - wymiana dylatacji bitumicznych ; - wykonanie oznakowania grubowarstwowego . W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do : - Wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez GDDKiA Oddział w Opolu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729); - Opracowania PZJ ; - Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót organizacji placu budowy ; - Zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót. ; - Wykonania badań kontrolnych warstw bitumicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8509223,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7243602,64
Oferta z najniższą ceną: 7243602,64 / Oferta z najwyższą ceną: 8567242,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH