PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nr1 w Żywcu- Moszczanicy

Miasto Żywiec

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żywiec / śląskie

Numer ogłoszenia

319052/2014

Opis

Żywiec: Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nr1 w Żywcu- Moszczanicy
Numer ogłoszenia: 319052 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280566 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 33 4754200, faks 33 4754202.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nr1 w Żywcu- Moszczanicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu sprzętu sportowego i dodatkowego wyposażenia hali sportowej wybudowanej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nr1 w Żywcu-Moszczanicy.
Zakres usługi obejmuje w szczególności: dostawę (przywóz i wniesienie) montaż i ustawienie sprzętu sportowego i dodatkowego wyposażenia w hali sportowej, oraz uprzątnięcie hali po zakończeniu dostaw i prac montażowych.
Dostawa sprzętu sportowego i dodatkowego wyposażenia do hali sportowej nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt.
Realizacja dostaw będzie odbywać się w oparciu o harmonogram realizacji dostaw przygotowany przez Wykonawcę po wyborze oferty i przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
Montaż z użyciem sprzętu Wykonawcy i niezbędnych do montażu materiałów oraz ustawienie dostarczonego sprzętu sportowego i elementów dodatkowego wyposażenia nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Świadczenie serwisu naprawczego w ramach rękojmi za wady w okresie wynoszącym min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru zamówienia.
Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym ii uzyskania jego akceptacji, dla zaproponowanych rozwiązań kolorystycznych materiałowych i funkcjonalnych, m.in. poprzez przedłożenie wzorników materiałowych, kolorystycznych lub materiałów informacyjnych z podstawowymi parametrami o sprzętach i urządzeniach objętych dostawą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1a do SIWZ, który określa wymagane parametry techniczno-użytkowe dostarczanego wyposażenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.41.00.00-5, 37.42.00.00-8, 37.46.00.00-0, 32.34.24.00-6, 31.50.00.00-1, 42.99.50.00-7, 39.16.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPORT PLUS Szymon Niepsuj, ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162530,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 213405,00
Oferta z najniższą ceną: 210149,00 / Oferta z najwyższą ceną: 213405,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana i montaż wodomierzy indywidualnych oraz legalizację i wymianę ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych znajdujących się w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2015r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Miechów
(małopolskie)
Roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i podbudową od strony trybuny stadionu na terenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kłobuck
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH