PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wyposażenie punktów przedszkolnych w Emilianowie, Lucieniu i Solcu w ramach projektu Klub Małego Smyka

Gmina Gostynin

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gostynin / mazowieckie

Numer ogłoszenia

27055/2012

Opis

Gostynin: Wyposażenie punktów przedszkolnych w Emilianowie, Lucieniu i Solcu w ramach projektu Klub Małego Smyka
Numer ogłoszenia: 27055 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4968 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gostynin, Rynek 26, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 024 2360752, faks 024 2360769.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie punktów przedszkolnych w Emilianowie, Lucieniu i Solcu w ramach projektu Klub Małego Smyka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy, materiałów dydaktycznych urządzeń i sprzętu komputerowego, oraz mebli przedszkolnych. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dzieląc zamówienie na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą część zamówienia musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału na części, których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje w załączniku nr 5, 6, 7 do siwz tj: Część 1. Pomoce dydaktyczne (w tym: gry, książki, zabawki, pomoce naukowe) Część 2. Meble przedszkolne (w tym: krzesła, stoliki, szafki, biurka, kanapy, wykładziny) Część 3. Sprzęt komputerowy i multimedialny (w tym: komputer, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Meble przedszkolne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25618,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26683,62
Oferta z najniższą ceną: 26159,64 / Oferta z najwyższą ceną: 52004,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Sprzęt komputerowy i multimedialny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5208,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6349,26
Oferta z najniższą ceną: 6349,26 / Oferta z najwyższą ceną: 7405,83
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy - Kinkajmy, Etap I Kinkajmy - Maszewy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełżyce
(lubelskie)
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Grodziczno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH