PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych położonych na terenie miasta i gminy Terespol w województwie lubelskim

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełm / lubelskie

Numer ogłoszenia

4681/2013

Opis

Chełm: Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych położonych
na terenie miasta i gminy Terespol w województwie lubelskim
Numer ogłoszenia: 4681 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 500968 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5651812, 5652042, faks 82 5632262.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych z przejść granicznych położonych
na terenie miasta i gminy Terespol w województwie lubelskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z drogowych i kolejowych przejść granicznych położonych na terenie miasta i gminy Terespol w województwie lubelskim oraz dzierżawa kontenerów do gromadzenia odpadów. Odpady niesegregowane gromadzone są w kontenerach KP-7, segregowane w pojemnikach o poj. 1 m3. Odpady winny być wywiezione na składowisko odpadów spełniające warunki określone przepisami ustawy o odpadach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-BUG Spółka z o.o., ul. Słoneczna 7, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117741,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106693,56
Oferta z najniższą ceną: 106693,56 / Oferta z najwyższą ceną: 106693,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych dla potrzeb V rewizji planu urządzenia lasu w Nadleśnictwie Dąbrowa oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jeżewo
(kujawsko-pomorskie)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, sieci wodociągowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wysoka
(wielkopolskie)
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Morąg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH