PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI.

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wleń / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

26615/2015

Opis

Wleń: Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI.
Numer ogłoszenia: 26615 - 2015; data zamieszczenia: 26.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192548 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, woj. dolnośląskie, tel. 075 7136438, faks 075 7137050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji załączonej do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy(ów). Wskazane w dokumentach znaki towarowe stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia - mogą być zastosowane, lecz nie stanowi to obowiązku. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia, za wyjątkiem urządzeń, dla których wymaga się gwarancji - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta zastosowanych urządzeń. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca obowiązany jest dochować najwyższej staranności w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia, z uwagi w szczególności na profesjonalny charakter prowadzonej działalności. Przedmiot zamówienia wykonać należy z uwzględnieniem założeń określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia - z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe (nie dopuszcza się zamówień uzupełniających ani dodatkowych).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Terra Tempus Sp. z o. o., ul. Oleśnicka 15a/22, 50-320 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194428,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 273324,14
Oferta z najniższą ceną: 273324,14 / Oferta z najwyższą ceną: 278890,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Nowe możliwości dla uczniów poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dolsk
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - działka nr 46/8
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój - II przetarg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Horyniec-Zdrój
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH