PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / inne

Numer ogłoszenia

209962/2014

Opis

Katowice: Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach
Numer ogłoszenia: 209962 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161372 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice, woj. brak, tel. 032 253 83 00, faks 032 253 71 91.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pozarządowa..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie zadania pn. Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach, w oparciu o załączniki do niniejszej specyfikacji tj. Projekty Wykonawcze, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót oraz Istotne postanowienia umowne stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający uważa za niezbędne przeprowadzenie wizytacji obiektu w ramach przygotowania oferty. UWAGA: Szyb windy zaprojektowano w oparciu o wytyczne dźwigu elektrycznego o napędzie usytuowanym w nadszybiu - Firmy Wittur (MRL W-Line Flex I). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego dźwigu pod warunkiem, że jego parametry będą co najmniej równoważne, lub lepsze jak wymienione poniżej: Typ dźwigu: elektryczny bez maszynowni Udźwig: 630 kg, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Drzwi : EI60 (jeśli będzie taka potrzeba) Wykonanie drzwi: stal nierdzewna Ilość przystanków: 5 Ilość dojść: 5 Przelot: TAK Nadszybie: 3,55 m Podszybie: 1,2 m Szerokość szybu: 1,65 m Głębokość: 1,89 m Wysokość podnoszenia: 13,70 m Wykonanie kabiny: stal nierdzewna Nadproża: prefabrykowane żelbetowe (po dwa na przystanek) Zjazd na najbliższy przystanek z automat. otwarciem drzwi: TAK Kurtyna świetlna: TAK UPS do odluzowania kabiny: TAK Piętrowskazywacz: na każdy przystanek W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych (oraz innych - jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa) urządzenia windy w okresie 24 miesięcy od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zabudowane materiały i urządzenia objęte zamówieniem, liczonej od dnia końcowego odbioru robót. 3. W przypadku rozbieżności zapisów umowy (istotnych postanowień umownych) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej, pierwszeństwo przyznaje się zapisom umownym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.31.00.00-3, 51.12.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Remontowo-Budowlana REMOBUD, ul. Kremerowska 9, 31-130 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215145,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 273884,78
Oferta z najniższą ceną: 273884,78 / Oferta z najwyższą ceną: 481500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH