PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaciągnięcie w roku 2012 kredytu

Urząd Gminy Gaszowice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gaszowice / śląskie

Numer ogłoszenia

167576/2012

Opis

Gaszowice: Zaciągnięcie w roku 2012 kredytu
Numer ogłoszenia: 167576 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76433 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, woj. śląskie, tel. 032 43 27 140, faks 032 43 27 141.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie w roku 2012 kredytu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kwota kredytu: 400 000,00zł.
a) Kredyt przeznaczony jest na finansowanie utrzymania dróg publicznych gminnych. W przypadku zakończenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania na wyższą kwotę niż stanowi kredyt, Zamawiający zaangażuje środki własne w wymaganej wysokości.
b) Uruchomienie kredytu przez bank nastąpi w lipcu br. w kilku transzach zgodnie z fakturami przedkładanymi ze strony wykonawcy, a potwierdzającymi rzeczywisty stan wykonanych robót.
c) W przypadku obciążenia kredytu prowizją przygotowawczą, zostanie ona zapłacona jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.
d) Transze będą uruchamiane po złożeniu pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego, na rachunek bieżący w terminie do 3 dni.
e) Zaciągnięty kredyt podlega spłacie w równych ratach kwartalnych, począwszy od 31.03.2013r. i będzie spłacony nie później niż do 31.12.2016r. Ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą do wysokości ostatecznie zaciągniętej kwoty kredytu.
f) Spłata odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym zostanie uruchomiony kredyt. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a o wysokości odsetek do zapłaty w danym miesiącu Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany przez Bank.
Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni), a miesiąc rzeczywistą ilość dni. O wysokości odsetek do zapłaty oraz wielkości oprocentowania Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego.
g) Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 03.02.2012r. - 4,75% powiększone o stałą w okresie kredytowania marżą banku. Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.
h) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny wraz z deklaracją wekslową.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- wcześniejszej spłaty kwoty kredytu, wówczas Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
- zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, w związku z późniejszą procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy zadania, (alternatywnie do ppkt a),
- zmiany terminów spłat rat kredytu. W takim przypadku Zamawiający zawnioskuje do banku o wyrażenie zgody na przesunięcie płatności tytułem spłaty rat kredytowych. Nie dotyczy to terminu 31.12.2016r. jako daty ostatecznej spłaty kredytu.
j) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższych możliwości Wykonawca nie naliczy z tego tytułu dodatkowych kosztów.
k) Zamawiający wyraża gotowość przedkładania faktur potwierdzających rozliczenie inwestycji będącej przedmiotem zamówienia na żądanie Banku.
l) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja oraz oprocentowanie stanowiące sumę marży i stawki WIBOR 1M..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60886,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50568,95
Oferta z najniższą ceną: 50568,95 / Oferta z najwyższą ceną: 62440,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skórzec.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Skórzec
(mazowieckie)
wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w roku 2012 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu MMA na gorąco na drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH