PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu na rok 2011

Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Brzeg / opolskie

Numer ogłoszenia

293361/2011

Opis

Brzeg: Zakup artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu na rok 2011
Numer ogłoszenia: 293361 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247847 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 0077 4169950, faks 077 4169952.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu na rok 2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych, zwanych dalej produktami, do Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania produktów żywnościowych, zwanych w dalszej treści wzoru umowy produktami, których asortyment, ilość, jakość i ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Wykonawcy na część - Pakiet Nr zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ,będącą integralną częścią umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach maksymalnej kwoty określonej w § 3 ust.3 wzoru umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku do umowy. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość brutto umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Strony przewidują możliwość zmiany wskazanego w ofercie określonego produktu, o ile wykonawca wykaże, że jego dostarczenie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności zaprzestania ich produkcji. Na zmianę określonego produktu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na piśmie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się wskazać przyczynę zmiany określonego produktu, oraz zaoferować produkt zamienny o cechach jakościowych odpowiadających produktowi oferowanemu poprzednio. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty, o których mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia dostawy. Za zlecenie pisemne uznaje się także zlecenie dokonane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar o którym mowa w § 1 ust. 6 wzoru umowy w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty do siedziby przedszkola przy ul. Boh. Monte Cassino 1 własnym środkiem transportu, spełniającym warunki zgodnie z zasadami GMP GHP oraz; zobowiązuje się posiadać środek transportu dopuszczony przez PPiS do przewożenia żywności. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać każdorazowo na żądanie Zamawiającego do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty odpowiadające właściwym przepisom prawa, w szczególności przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U z 2006r Nr 17 poz. 127 z późn. zmianami) oraz przepisom aktów wykonawczych. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z normą ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla wszystkich organizacji łańcucha żywnościowego. Do Wykonawcy stosuje się odpowiednio nw wymagania : a) w zakresie dostaw jarzyn, warzyw i owoców: - warzywa, owoce i jarzyny powinny być: - świeże, czyste, zdrowe, - bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, - wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, - bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, - właściwie obcięte, - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek) b) w zakresie mrożonek - mrożonki powinny być: - pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 o C c) z zakresie mięsa , wędlin i produktów mięsnych: - świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, - wędliny i produkty mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych, zaopatrzone w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia - mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. - mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami. d) w zakresie jaj: - jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.) Przy każdej dostawie Wykonawca przedstawi Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r . nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami). Wykonawcy z tytułu realizacji umowy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej zawartej w ofercie oraz ilości dostarczonych faktycznie dostarczonych produktów na podstawie zamówień jednostkowych. Ceny wskazane w ofercie nie ulegają zmianie w okresie wykonywania umowy. W przypadku, o którym mowa w z zastrzeżeniem §1 ust. 5 wzoru umowy, cenę produktu ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym cena ta nie może być wyższa niż cena dotychczas oferowanego produktu. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół (protokóły) odbioru dostarczonych produktów zawierający wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe, potwierdzony przez Strony umowy lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku dostarczenia produktów wadliwych lub niezgodnych z postanowieniami wzoru umowy, Strony sporządzą protokół zwrotu produktów, zawierający wyszczególnienie ilość i podstawę zwrotu. Faktury będą wystawiane maksymalnie 2 razy w miesiącu zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i dokumentami o których mowa w §4 ust.1 i 2 wzoru umowy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Oryginały faktur, o których mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy będą doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, a dowodem ich odbioru będzie podpis osoby na kopii faktury upoważnionej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty do siedziby Zamawiającego w terminie jednego dnia od dnia otrzymania zlecenia dostawy, przy czym dostawa winna być dokonywana w godzinach od 7.00 do 8.30 . Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 1ust. 6 wzoru umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania produktów, w przypadku gdy są nieświeże lub przeterminowane, niezgodne jakościowo i ilościowo z bieżącym zamówieniem; dokumentem potwierdzającym zwrot towaru jest Protokół zwrotu, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego lub ich upoważnionych przedstawicieli. W sytuacjach spornych dotyczących jakości o odbiorze towaru decyduje Zamawiający. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad dostarczonych produktów lub innych niezgodności jakościowych lub asortymentowych dostarczonych produktów Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 godz. dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. Towar, o którym mowa w § 5 ust.3 wzoru umowy, zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii produktów. W przypadku nie dostarczenia produktów zwróconych zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 wzoru umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy, a należność za zakupione produkty ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Częstotliwość dostarczania towaru uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 5 razy w tygodniu. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron, w przypadku braku porozumienia rozstrzygającym spór będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 15.89.60.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 5   Nazwa: Dostawa produktów głęboko mrożonych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo -Usługowa MICHALINKA Michał Wypych, ul. Dworcowa 4, 46-100 Namysłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2673,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2476,47
Oferta z najniższą ceną: 2476,47 / Oferta z najwyższą ceną: 4494,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Piła
(wielkopolskie)
ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH