PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Baćkowice / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

284346/2014

Opis

Baćkowice: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 284346 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262090 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8686208, faks 15 8686208 wew. 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się: 1. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie, Zespołu Szkół publicznych w Baćkowicach w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach - wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przewóz uczniów w roku szkolnym 2014/2015 na trasie Modliborzyce-Baćkowice (basen)-Modliborzyce, Piórków-Baćkowice (basen)-Piórków, Wszachów-Baćkowice (basen)-Wszachów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia oraz zmiany częstotliwości wyjazdów na basen i ilości uczniów korzystających z tych przejazdów. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na wszystkich trasach w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego) oraz cenę jednostkową netto za 1km na trasie Modliborzyce-Baćkowice (basen)-Modliborzyce, Piórków-Baćkowice (basen)-Piórków, Wszachów-Baćkowice (basen)-Wszachów. Dokładne wymagania dotyczące zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu Św., ul. Żabia 40, 27-400
Ostrowiec Św, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121898,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 121898,15
Oferta z najniższą ceną: 121898,15 / Oferta z najwyższą ceną: 121898,15
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH