PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o.

"Górna Raba" Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mszana Dolna / małopolskie

Numer ogłoszenia

511880/2013

Opis

Mszana Dolna: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 511880 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469258 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Górna Raba" Sp. z o.o., ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, tel. 0-18 3310324, faks 0-18 3310324.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez Górna Raba Sp. z o.o..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez Górna Raba Sp. z o.o., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 wynosi:
a) Grupa taryfowa C 11 - 53 700 KWh,
b) Grupa taryfowa B23 - 1 065 000 KWh, w tym:
a. szczyt przedpołudniowy 206 000 KWh
b. szczyt popołudniowy 128 000 KWh
c. pozostałe godziny doby 731 000 KWh
Zamawiający zastrzega, że przedstawione powyżej szacunkowe dane nie odzwierciedlają deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakłada się że może nastąpić wzrost lub spadek zużycia energii w okresie trwania umowy.
Podane ilości zużycia energii należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych ilości.
Zamawiający informuje, że w ciągu trwania okresu realizacji umowy może nastąpić zmiana administratora dla części punktów poboru. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zastrzega, że nastąpi przepisanie umowy na nowego administratora pod takimi samymi warunkami, jakie zostały określone w przedmiotowej SIWZ i zawartej umowie.
UWAGA! Podane wartości zużycia energii elektrycznej, należy przyjąć jako wartości szacunkowe w formularzu ofertowym - załącznik
nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie - Prawo energetyczne - teks jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zmian.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
3.2. Dostawa będzie odbywała się na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej
z Wykonawcą.
3.3. Wykonawca winien posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z TAURON Dystrybucja S.A.
3.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej, która to usługa będzie świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A.
3.5. Na każdy punkt poboru, Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe rozliczenie za dostawę energii elektrycznej uwzględniając elementy dotyczące danego punktu poboru jak: nazwa punktu poboru, moc umowna, grupa taryfowa, nr licznika.
3.6. Faktura rozliczeniowa winna obejmować dane charakterystyczne dla danego punktu poboru tj. między innymi: jego rodzaj (np.: pompownia ścieków) i nazwę, nr punktu poboru, przypisaną taryfę, nr licznika. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto plus obowiązujący podatek VAT (wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), obejmującej wszystkie koszty sprzedaży
w poszczególnych taryfach.
3.7. Faktura za sprzedaż energii elektrycznej będzie wystawiana w okresach odczytowych dokonywanych przez OSD
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej, jednakże w rozmiarze nie większym niż 10 % ilości punktów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, przy zachowaniu ceny energii elektrycznej przyjętej z oferty Wykonawcy.
3.9. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do złożenia w imieniu Zamawiającego, Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego, zgłoszenia zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych obiektów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 295733,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 275200,20
Oferta z najniższą ceną: 275200,20 / Oferta z najwyższą ceną: 288960,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W DĘBNIE SP. Z O.O. Z UWZGLĘDNIENIEM DIET...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębno
(zachodniopomorskie)
DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z MODUŁAMI RUCH CHORYCH, APTEKA, APTECZKA ODDZIAŁOWA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łukowica
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH