PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z...

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jaworze / śląskie

Numer ogłoszenia

99637/2013

Opis

Jaworze: zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części:
Część I Zamówienia - dostawa mięsa i produktów wędliniarskich
Część II Zamówienia - dostawa jaj
Numer ogłoszenia: 99637 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162716 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, woj. śląskie, tel. 033 8172166 (-67), faks 033 8173463.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części:
Część I Zamówienia - dostawa mięsa i produktów wędliniarskich
Część II Zamówienia - dostawa jaj.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w załączniku nr 2 (z podziałem na poszczególne części) do SIWZ.
2. Dostawa następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń w ilościach przedmiotu zamówienia, podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą telefoniczną z jednodniowym wyprzedzeniem, w ciągu trwania umowy dla asortymentu z części I i II. Zamówienia będą realizowane średnio dwa razy w tygodniu w dniach ustalonych przez Zamawiającego (w każdy dzień od poniedziałku do piątku wyjątkiem świąt w godz. od 7oo do 10oo) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie jego obiektów: magazyn żywności - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży ul. Wapienicka 142.
3. Zamówienia są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań zależą wyłącznie od woli Zamawiającego.
4. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest rozładować i wnieść towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego
6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie przydatności do spożycia.
7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia lub minimalnej trwałości, informację o warunkach przechowywania oraz producencie.
8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania.
9. Produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz systemem HACCP.
10. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot zamówienia w cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3, 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa mięsa i produktów wędliniarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak, ul. Axentowicza 20a, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93713,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 100559,35
Oferta z najniższą ceną: 100559,35 / Oferta z najwyższą ceną: 101973,43
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: dostawa jaj
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH BŁAŻEJ Błażej Firganek, ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8845,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8845,00
Oferta z najniższą ceną: 8845,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9150,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH