PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa Laronidasum

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

173660/2014

Opis

Kielce: Zakup i dostawa Laronidasum
Numer ogłoszenia: 173660 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123696 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, ul. Langiewicza 2, 25-381 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 361 58 17, faks (041) 361 58 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa Laronidasum.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Laronidasum wg ilości i asortymentu szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo- cenowym w załączniku nr1 (załączniku nr1- pakiet nr1) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr1- Laronidasum 3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 5.Częstotliwość dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego będzie ustalana na roboczo w trakcie realizacji zamówienia, dostawa w ciągu 24 godzin. 6.Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 7.Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup i dostawa Laronidasum.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sanofi-Aventis Spółka z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257690,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 280098,00
Oferta z najniższą ceną: 280098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 280098,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Piła
(wielkopolskie)
ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH