PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze.

Urząd Gminy w Wildze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wilga / mazowieckie

Numer ogłoszenia

99601/2014

Opis

Wilga: Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze.
Numer ogłoszenia: 99601 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85303 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, woj. mazowieckie, tel. 025 6853070, faks 025 6853071.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze.
Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy - wymagane parametry techniczno-użytkowe - zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowejw Józefowie, ważne na dzień składania ofert.
Zakupiony samochód z wyposażeniem przeznaczony będzie na cele związane z ochroną przeciwpożarową..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW, ZG ZOSP RP, KG PSP, MK PSP..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. ks. P. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 579170,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 648000,00
Oferta z najniższą ceną: 648000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 648000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: Część I - budowa oświetlenia ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czerwonak
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH