PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach zajęć realizowanych w projekcie Nauka i zabawa poprzez indywidualizację

Gmina Wyszków

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wyszków / mazowieckie

Numer ogłoszenia

512494/2013

Opis

Wyszków: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach zajęć realizowanych w projekcie Nauka i zabawa poprzez indywidualizację
Numer ogłoszenia: 512494 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 463256 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7424201, faks 029 7424209.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach zajęć realizowanych w projekcie Nauka i zabawa poprzez indywidualizację.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach realizacji projektu Nauka i zabawa poprzez indywidualizację realizowanego przez Gminę Wyszków, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Rodzaj oraz ilości pomocy i materiałów dydaktycznych oraz sprzętu wraz z opisanymi parametrami zawarte są w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wnosi, aby pomoce i materiały dydaktyczne, o których mowa były pakowane i pogrupowane zgodnie z wyszczególnionymi rodzajami zajęć określonymi dla danej szkoły.
4. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia odbioru dostawy.
5. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz pomoce dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.
6. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikat CE.
7. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do szkoły na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia oferowanych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i posiadanymi certyfikatami, przed wyborem oferty.
9. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty jednorodne pod względem dydaktycznym, o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do wskazanych w wykazach.
10. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.
11. Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań.
12. Materiały muszą być dostarczone z kompletem naklejek umożliwiających ich oznakowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL. Załączona ilość naklejek musi pozwolić na oznaczenie wszystkich zakupionych materiałów/sprzętu. W przypadku drobnych materiałów np. długopisy - naklejki zostaną naklejone na miejscu ich przechowywania.
13. Dane teleadresowe:
I część - ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Rodzaj oraz ilości pomocy i materiałów dydaktycznych wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku opis przedmiotu zamówienia.
Miejsca dostawy:
-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
Ul. 11 Listopada 62, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Wyszkowie
Ul. J. Matejki 5, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Zespole Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie
Ul. Stefana Batorego 6, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół w Wyszkowie
Ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach
Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna 26, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym
Leszczydół Stary 38, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
Lucynów, ul. Szkolna 12, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
Rybno, ul. Wyszkowska 87, 07-200 Wyszków
II część - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU
Rodzaj oraz ilość sprzętu wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku opis przedmiotu zamówienia.
Miejsca dostawy:
-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie
Ul. 11 Listopada 62, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Wyszkowie
Ul. J. Matejki 5, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Zespole Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie
Ul. Stefana Batorego 6, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół w Wyszkowie
Ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach
Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna 26, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym
Leszczydół Stary 38, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie
Lucynów, ul. Szkolna 12, 07-200 Wyszków
-Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
Rybno, ul. Wyszkowska 87, 07-200 Wyszków
Zamówienie zostało podzielone na Części:
1. Część I Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
2. Część II Zakup i dostawa sprzętu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Nauka i zabawa poprzez indywidualizację realizowany przez Gminę Wyszków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieliński, Grom 36, Pasym, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228492,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 272342,18
Oferta z najniższą ceną: 272342,18 / Oferta z najwyższą ceną: 272342,18
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH