PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju...

Gmina Łobez

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łobez / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

60474/2014

Opis

Łobez: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk
Numer ogłoszenia: 60474 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35284 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobez, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3974001, faks 091 3974373.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych
do prowadzenia następujących zajęć dla uczniów i uczennic:
- zajęcia z matematyki i przyrody
- zajęcia z zakresu czytania, pisania, rozumowania
- zajęcia z zakresu korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce
- zajęcia z zakresu języków obcych
- zajęcia specjalistyczne i artystyczno-sportowe
Przedmiot zamówienia obejmuje także m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a - 1e do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce pogrupowane wg załącznika 1 do SIWZ.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadać będą co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami wykazanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia SIWZ są tożsame dla każdej z części pakietów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Dziecięca Akademia Rozwoju współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduk.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36440,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39978,60
Oferta z najniższą ceną: 39978,60 / Oferta z najwyższą ceną: 48385,04
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja 1/6 udziału w prawie własności nieruchomości (garażu)
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Swarzędz
(wielkopolskie)
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISKS), ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
EADS PZL Warszawa Okęcie oferuje na sprzedaż
Nieruchomości, działki przemysłowe, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH