PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Osiek nad Wisłą / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

198943/2014

Opis

Osiek nad Wisłą: Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 198943 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188167 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą, ul. Strażacka 5, 87-125 Osiek nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 509485816, 56 678 60 22 w. 153, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie - OSP.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.
2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Informacje dodatkowe:
1) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa, fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego, z napędem 4x4 wraz
z wyposażeniem.
2) Samochód będzie służył ochronie przeciwpożarowej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą.
3) Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) być fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013) i zgodny z obowiązującymi
normami i przepisami;
c) posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, w tym certyfikat CNBOP;
d) okres gwarancji:
- na nadwozie pożarnicze - min. 24 miesiące;
- na podwozie samochodu -min. 24 miesiące.
Okresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Leszczynowa 22, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 648148,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 733968,00
Oferta z najniższą ceną: 733968,00 / Oferta z najwyższą ceną: 748740,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegająca na budowie chodnika w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sicienko
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnowo Podgórne
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH