PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero

Ministerstwo Gospodarki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

9237/2014

Opis

Warszawa: Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero
Numer ogłoszenia: 9237 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219939 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 693 59 45, 693 54 16, faks 022 693 40 07, 693 40 95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero.
2. Zamówienie składa się z 3 części, na które będą
zawarte z Wykonawcami osobne umowy. Cz. 1 - Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero w ramach Planu Działań Pomocy Technicznej PO IG na rok 2013 nr.: WND-POIG.09.02-00-00-003/12 tytuł: Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe pracowników wdrażających PO IG w Ministerstwie Gospodarki w 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa załącznik nr 3 do umowy. Cz. 2 - Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego - Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do umowy. Cz. 3- Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych oraz papieru do kserokopiarek w ramach Planu Działań PT PO IiŚ Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe pracowników wdrażających POIiŚ w
Ministerstwie Gospodarki w 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.30-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie finansowane z funduszu UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Partner XXI Sp. z o.o, ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81561,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52965,51
Oferta z najniższą ceną: 52965,51 / Oferta z najwyższą ceną: 71935,94
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALL4OFFICE Sp. z o.o., ul. Lwowska 32/4, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7060,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5364,50
Oferta z najniższą ceną: 5364,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6368,35
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pro Office Jarosław Sztobryn, ul. Instalatorów 7b, 02-237 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22161,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16550,13
Oferta z najniższą ceną: 16550,13 / Oferta z najwyższą ceną: 19347,48
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dzierżawa koncentratorów tlenu medycznego dla potrzeb SZChPig w Bystrej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bystra
(śląskie)
03/0112/UN - Usługa druku materiałów promocyjnych AWFiS w Gdańsku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego w Przeworsku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH