PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektu UCZENIE SIE KLUCZEM DO SUKCESU - książki

Gmina Miejska Świdnik

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnik / lubelskie

Numer ogłoszenia

2677/2015

Opis

Świdnik: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektu UCZENIE SIE KLUCZEM DO SUKCESU - książki
Numer ogłoszenia: 2677 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247677 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. (081) 468 66 25, faks 081 751 76 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektu UCZENIE SIE KLUCZEM DO SUKCESU - książki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektu UCZENIE SIĘ KLUCZEM DO SUKCESU - książki 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych obejmujących m.in. podręczniki, ćwiczenia, repetytoria, zbiory zadań, itp. związanych z przeprowadzeniem zajęć w ramach projektu UCZENIE SIĘ KLUCZEM DO SUKCESU - Nr umowy o dofinansowanie projektu: 1200/POKL.09.01.02-06-282/13-00 - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na fakt, że realizacja tego projektu oparta jest - przede wszystkim - na prowadzeniu zajęć edukacyjnych zapoznających młodzież z metodami i technikami uczenia się oraz ułatwiających im proces zdobywania wiedzy z matematyki, języków obcych i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, a także zajęć dla uczniów zdolnych - zakup pomocy dydaktycznych będzie podzielony na 4. zestawy uzależnione od rodzajów prowadzonych zajęć: - dla uczniów zdolnych (10 grup); - z matematyki z zastosowaniem poznanych technik i metod uczenia się (82 grupy); - z języków obcych z zastosowaniem poznanych technik i metod uczenia się (78 grup); - rozwijających kompetencje kluczowe (biologia, chemia, geografia, WOS, j.polski, historia, fizyka, informatyka) z zastosowaniem poznanych technik i metod uczenia się (80 grup). W ramach wykonania zamówienia Dostawca zobowiązuje się do dostawy na własny koszt i ryzyko pomocy dydaktycznych określonych w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 nr 4 do dokumentacji przetargowej dla ww. grup zajęciowych do niże wymienionych szkół: - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Gimnazjum nr 2 im. Lotników Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Wojska Polskiego 27 w Świdniku. - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Kopernika 9 w Świdniku - Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Nr 2, ul. Jarzębinowa 6 w Świdniku. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Na dostarczone pomoce Dostawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Dostarczone przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne powinny być nowe (nieużywane), pełnowartościowe, nieuszkodzone, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich oraz spełniające warunki określone w SIWZ wymagania, a także w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu. Jako podstawa określenia wartości zamówienia została przyjęta suma iloczynów liczby egzemplarzy książek i ceny jednostkowej brutto podanych w wykazie. Informacje dodatkowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Dostawca dostarczył pozycje nie wymienione w wykazie książek i/lub w ilości niezgodnej z wykazem i/lub wadliwe i/lub nie zgodne z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi dokonania ich odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia książek zgodnych z wymogami Zamawiającego. Reklamacja ta będzie realizowana niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez Zamawiającego, jednak, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia, na koszt własny Dostawcy. 2. Jeżeli po zawarciu umowy, którakolwiek z pozycji książkowych wymienionych w Załączniku nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ Zestawy pomocy dydaktycznych nie będzie dostępna na rynku księgarskim, Wykonawca po udokumentowaniu tego faktu oraz po akceptacji tego stanu przez Zamawiającego jest zobowiązany do zastąpienia brakującej na rynku księgarskim danej pozycji pozycją o podobnym zakresie tematycznym, który musi zostać uzgodniony z Zamawiającym oraz w cenie nie wyższej, niż cena książki zaoferowanej (z zastrzeżeniem pkt 3). W takim przypadku Zamawiający i Dostawca ustalają nowy termin dostawy zamienników, nie dłuższy jednak niż 14 dni dodanych do terminu, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, nie później jednak, niż do dnia 19.12.2014r. 3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie wymienionym w pkt 2 lub w przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z zamienników, Dostawca może dostarczyć książki bez dostępnych pozycji. W takim przypadku wartość wynagrodzenia brutto ulega zmniejszeniu o cenę danej pozycji, proporcjonalnie. 4. W przypadku ukazania się w trakcie trwania procedury przetargowej, jak też po jej ostatecznym i prawomocnym zakończeniu, nowej edycji książek stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia najbardziej aktualnego jej wydania, co jednak nie upoważnia Dostawcy do zmiany ceny zaoferowanej przez niego w ramach postępowania przetargowego i zwiększenia jego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i w zgodzie ze wszelkimi normami prawnymi oraz obowiązującymi w tym przepisami w tym zakresie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt UCZENIE SIĘ KLUCZEM DO SUKCESU - Nr umowy o dofinansowanie projektu: 1200/POKL.09.01.02-06-282/13-00 - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektu UCZENIE SIE KLUCZEM DO SUKCESU - książki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Główna Księgarnia Szkolna Sp. Jawna Gajewicz,Gawin,Widłak, Al.Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179047,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 168165,37
Oferta z najniższą ceną: 168165,37 / Oferta z najwyższą ceną: 168165,37
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowy Duninów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH