PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup tusz gęsi białej kołudzkiej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

466860/2013

Opis

Toruń: Zakup tusz gęsi białej kołudzkiej
Numer ogłoszenia: 466860 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 443086 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 62 18 248, faks 56 62 18 455.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup tusz gęsi białej kołudzkiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup 2000 szt. tusz gęsi białej kołudzkiej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.21.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny W K-P projekt Promocja marki WK-P poprzez realizację konferencje naukowe.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130081,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 160000,00
Oferta z najniższą ceną: 160000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 160000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z realizacją akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina, promującą min. gęś białą kołudzką zaszła potrzeba zakupu 2000 szt. tych gęsi, które zostaną rozdane jako nagrody w konkursach organizowanych w ramach akcji. Hodowcą gęsi białej kołudzkiej jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka z siedzibą w Janikowie przy ulicy Parkowej 1. Jest on w chwili obecnej jedynym podmiotem dysponującym odpowiednią wiedzą i technologią pozwalającą do wyhodowania ww. rodzaju gęsi. Zachodzi więc w tym wypadku przyczyna techniczna o obiektywnym charakterze, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, warunkująca zastosowanie trybu z wolnej ręki. Ponadto wskazać należy, iż gęś biała kołudzka sygnuje się znakiem oryginalności, zatwierdzonym przez urząd patentowy oraz Kołuda Wielka jest właścicielem genotypu, a ferma zarodkowa w Krajowym Ośrodku Badawczo-Hodowlanym Gęsi jest jedyną taką fermą na świecie, dlatego zachodzi przesłanka determinująca zastosowanie dla przedmiotowego postępowania trybu z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa zamówień publicznych - przyczyna związana z ochroną praw autorskich. Zgodnie z powyższym uznać należy, iż jedynym podmiotem mogącym zrealizować przedmiotowe zadanie jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka z siedzibą w Janikowie przy ulicy Parkowa 1 w związku z zaistnieniem przesłanek zastosowania dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o normę zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) trybu z wolnej ręki

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH