PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy

Gmina Sulechów

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sulechów / lubuskie

Numer ogłoszenia

414572/2011

Opis

Sulechów: Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy
Numer ogłoszenia: 414572 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 392488 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3851120, faks 068 3854686.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na konserwacji, naprawie i utrzymaniu oświetlenia we właściwym stanie na terenie gminy.
1.2. Zamówieniem objętych jest 961 szt. punktów oświetleniowych, których szczegółowa loka-lizacja przedstawiona została w rozdziale II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3. Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem obejmuje:
1) natychmiastowe usuwanie zgłoszonych awarii obwodów oświetleniowych, a także zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez uszkodzone elementy instalacji oświetleniowej,
2) przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych, za pośrednictwem telefaksu lub poczty e-mail od Zamawiającego o nieprawidłowym działaniu oświetlenia i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia,
3) bieżącą, niezbędną wymianę niesprawnych (zużytych, funkcjonujących wadliwie lub uszkodzonych) elementów oświetlenia, a w szczególności źródeł światła (żarówek), dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków, gniazd i wkładek bezpieczni-kowych (bezpieczników), styczników, przewodów wysięgników oraz opraw, słupów i fundamentów słupów - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia ko-nieczności wymiany,
4) sprawdzanie i naprawa uszkodzonych: styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, uszkodzonych odcinków kabli ste-rujących i oświetleniowych, itp. - nie później niż w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia,
5) bieżące sprawdzanie i niezwłoczna naprawa niesprawnych układów zapłonowych opraw,
6) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej - pomiary i ba-dania eksploatacyjne (sprawdzenie stanu technicznego i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar stanu rezystencji izolacji, sprawdzanie oporności uzie-mień roboczych) - w miarę potrzeb w okresie obowiązywania umowy,
7) kontrole stanu oświetlenia drogowego i parkowego w porze świecenia (przy włączo-nym oświetleniu) -1 raz w okresie obowiązywania umowy, przy czym protokół z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezwłocz-nie, Zamawiającemu,
8) oględziny urządzeń oświetlenia drogowego, nie rzadziej niż 2 razy w okresie realizacji umowy, przy czym protokół z przeprowadzonych oględzin Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo, niezwłocznie, Zamawiającemu,
9) konserwację i remonty szafek sterowniczych (szafek kablowych, oświetleniowych), tablic oświetleniowych (rozdzielczych) i elementów układu sterującego oświetleniem - według potrzeb,
10) przeglądy techniczne słupów, wysięgników i opraw - jeden raz w okresie obowiązy-wania umowy, przy czym protokół z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca zo-bowiązany jest przedstawić niezwłocznie Zamawiającemu,
11) sprawdzanie stanu technicznego, konserwację i naprawy osłon wnęk słupowych (bez-piecznikowych) oraz połączeń na tablicach zaciskowych - według potrzeb,
12) sprawdzenie posadowienia, przywracanie pionowości słupów oraz sprawdzanie mo-cowania oraz kontrolę stanu technicznego wysięgników i opraw - jeden raz w okresie obowiązywania umowy,
13) sprawdzanie oraz regulacje położenia opraw i odbłyśników - według potrzeb,
14) konserwację metalowych konstrukcji latarń oraz uzupełnianie numeracji słupów - we-dług potrzeb,
15) wymianę zamków w szafkach, gdzie znajdują się zegary sterujące oświetleniem dro-gowym - niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
16) usuwanie gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe - niezwłocznie, według potrzeb,
17) usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych, tj. uzupełnianie bra-kujących lub zdewastowanych: kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów ste-rowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, po uprzednim zgłoszeniu policji i Zamawiającemu,
18) wykonywanie pozostałych, nieopisanych wyżej usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego i parkowego, będącego własnością Gminy Sulechów, niezależnie od literalnych posta-nowień umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
19) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot świadczeń, tj. wykonane usługi konserwacji, naprawy itp. oraz dostarczone w związku z nimi materiały,
20) prowadzenie przez Wykonawcę rejestru przeglądów technicznych, potwierdzających realizację zakresu usług wymienionych punktach 1-19 powyżej.
1.4. Wykonawca może przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.
1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
1.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
1.8. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 50.23.21.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zakup usług oświetleniowych wraz z konserwacją, naprawami i utrzymaniem urządzeń oświetleniowych we właściwym stanie na terenie gminy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski, Chwalim 98, 66-120 Kargowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13266,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4799,04
Oferta z najniższą ceną: 4799,04 / Oferta z najwyższą ceną: 5791,95
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Morągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Morąg
(warmińsko-mazurskie)
Budowa linii kablowej 15kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kutno
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH