PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe) oraz usług z...

Instytut Badań Edukacyjnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

74908/2014

Opis

Warszawa: Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe) oraz usług z dostępem do basenów dla dzieci pracowników IBE, dofinansowanych z ZFŚS - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/8/D/2013
Numer ogłoszenia: 74908 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66394 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe) oraz usług z dostępem do basenów dla dzieci pracowników IBE, dofinansowanych z ZFŚS - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/8/D/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie, przez okres od najpóźniej 7 dni od przekazania listy pracowników (pkt. III OPZ) do 30.06.2014 roku, usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajmu obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników i dzieci pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do Zaproszenia do negocjacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OK System Polska SA, ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40149,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45520,00
Oferta z najniższą ceną: 45520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45520,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
W dniu 1 lutego 2013 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało wszczęte zamówienie podstawowe w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe). Ogłoszenie to zostało opublikowane w BZP w dniu wysłania pod numerem 44828 - 2013.
Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.
Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§ 4) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 22 lutego 2013r. Wykonawcy: OK System Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 38. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 132 429,27 zł netto. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego oszacowano na kwotę 40 149,59 zł netto i nie przekracza ono kwoty 50% wartości zamówienia podstawowego. Tym samym, zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubniewice
(lubuskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH