PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup usług szkoleniowych świadczonych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu nr POKL.03.05.00-00-063/13, pt. Kompleksowe wspomaganie...

Powiat Nidzicki

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nidzica / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

92604/2015

Opis

Nidzica: Zakup usług szkoleniowych świadczonych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu nr POKL.03.05.00-00-063/13, pt. Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim realizowanym w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 92604 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8767 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6253279, faks 089 6253279.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług szkoleniowych świadczonych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu nr POKL.03.05.00-00-063/13, pt. Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim realizowanym w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych świadczonych przez ekspertów zewnętrznych w ramach projektu pn. Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim zwanego dalej projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w 20 placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach) na terenie powiatu nidzickiego (woj. warmińsko-mazurskie). Usługa szkoleniowa polega na przeprowadzeniu przez ekspertów zewnętrznych wspomagających proces doskonalenia - warsztatów, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych i grupowych. dla uczestników projektu. 2. Od Wykonawcy wymagana jest: a) należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, b) realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej - www.ore.edu.pl , dokumenty i stanowiska. c) zgodnie z zapisami w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (z dnia 2 kwietnia 2014 r.), w przypadku personelu projektu osobiste wykonanie zadań będących w zakresie usługi, www.ore.edu.pl , dokumenty i stanowiska. 3. Przedmiot zamówienia składa się z 12 części podzielonych na obszary tematyczne szkoleń: Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia zawarty został w zestawieniu tabelarycznym zamieszczonym w pkt III SIWZ. 4. Miejsce realizacji usługi: Zajęcia będą odbywały się na terenie szkół i przedszkoli wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Każda ze szkół i przedszkoli na potrzeby realizacji zajęć udostępni bezpłatnie sale szkoleniowe. 5. Szczegółowy harmonogram zajęć: warsztatów, szkoleń, konsultacji (data, godzina) będzie ustalony przez Zamawiającego z dyrektorami każdej z 20 szkół/przedszkoli objętych zajęciami i uzgodniony z Wykonawcą. Terminy pierwszych zajęć we wszystkich szkołach/przedszkolach zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, pozostałe terminy najpóźniej na 14 dni przed planowaną realizacją zajęć. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę harmonogramu szkoleń, warsztatów i spotkań z ekspertami. Zmiana harmonogramu może zostać wprowadzona za zgodą Zamawiającego. 7. Warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertem prowadzone będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach popołudniowych, dopuszcza się jednak zajęcia również w soboty od 8.00 do 20.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Liczebność grup w ramach szkoleń, warsztatów będzie wynosiła od 7 do 17 osób. 9. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w realizowanej tematyce doskonalenia w ramach RPW. 10. Obowiązki Wykonawcy: a) Odpowiedzialność za merytoryczną realizację różnych form doskonalenia nauczycieli, b) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu każdorazowo (na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji danej formy doskonalenia) w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej szczegółowego programu zajęć dla każdej z grup w ramach doskonalenia realizowanego w poszczególnych szkołach, przedszkolach w ramach RPW z uwzględnieniem wskazań SORE wynikających z RPW oraz bieżących kontaktów z uczestnikami, c) Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w liczbie niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników poszczególnych form doskonalenia, d) Rozdanie każdemu z uczestników i SORE (do 15 minut od rozpoczęcia zajęć) przygotowanego kompletu takich samych materiałów szkoleniowych w języku polskim w wersji papierowej lub papierowej i elektronicznej obejmujących tematykę danego szkolenia, warsztatu, spotkania, e) Każdorazowe (na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji danej formy doskonalenia) przesyłania Zamawiającemu wersji elektronicznej lub przekazywania wersji papierowej materiałów szkoleniowych (opisanych wyżej), f) Każdorazowe zapewnienie niezbędnego do prawidłowej realizacji szkoleń, warsztatów sprzętu i materiałów (m.in. projektor multimedialny, ekran, komputer, flipchart, papier, mazaki, itp.). g) Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona forma doskonalenia, spotkania zostanie przekazana przez Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem formy doskonalenia, spotkania, h) Umożliwienie osobom, instytucjom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt monitorujących, i) Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych, j) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia, k) Przygotowywanie i prowadzenie, dokumentacji realizowanych zadań, w szczególności dokumentacji stanowiącej źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników realizacji celów projektu, tj.: - dzienników zajęć obejmujących realizację danego cyklu tematycznego (szkoleń oraz warsztatów) - rejestru odbytych konsultacji, zawierającego datę, miejsce i temat spotkania oraz liczbę godzin, - imiennych list obecności (podczas szkoleń, warsztatów) sporządzonych na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym, zawierających podpis uczestników oraz prowadzącego za każdy dzień realizacji zajęć, - imiennych list potwierdzających korzystanie z cateringu, zawierających podpis uczestników oraz prowadzącego za każdy dzień zajęć, - protokołów odbioru materiałów szkoleniowych przekazywanych przez Wykonawcę, - rejestru wydanych zaświadczeń po zakończeniu danego cyklu tematycznego (obejmującego warsztaty oraz szkolenia) wraz z listą potwierdzeń odbioru zaświadczeń przez uczestników, - ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu realizacji zajęć dla każdej z grup w ramach doskonalenia realizowanego w poszczególnych szkołach w ramach RPW oraz spotkań z ekspertami, l) Oznakowanie sal, w których będą odbywały się zajęcia za pomocą materiałów przekazanych przez Zamawiającego, ł) Poinformowanie uczestników zajęć o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, m) Stosowanie na wszystkich dokumentach (m.in. dzienniki zajęć, materiały szkoleniowe, prezentacje PowerPoint, zaświadczenia, itp.) informacji o źródle finansowania zajęć wraz z logotypami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL, n) Dokumentowanie faktycznej realizacji zleconego zadania merytorycznego zgodnie z umową poprzez przygotowanie comiesięcznego wykazu zrealizowanych godzin usługi. Raport będzie podstawą sporządzenia przez Zamawiającego pisemnego protokołu odbioru zadania/części zadania, o) Wydanie wszystkim uczestnikom zaświadczeń potwierdzających ukończenie danego cyklu tematycznego, p) Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w okresie wykonania Umowy w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą lub inne uprawnione podmioty, r) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 roku 11. Uwagi dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) Wymiana którejkolwiek z osób zaproponowanych w ofercie przetargowej jest dopuszczalna w szczególnych okolicznościach, po uprzednim zatwierdzeniu kandydatury przez Zamawiającego. Przy czym doświadczenie i kwalifikacje nowej osoby muszą być nie niższe niż te, które posiadała osoba zastępowana, b) Rozszerzenie składu osób jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach, po uprzednim zatwierdzeniu kandydatury przez Zamawiającego. Przy czym, w przypadku rozszerzenia składu doświadczenie i kwalifikacje proponowanej osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ na podstawie, której została przygotowana oferta przetargowa Wykonawcy, c) Na miejsce każdego niezatwierdzonego kandydata Wykonawca zaproponuje innego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Doświadczenie i kwalifikacje nowego kandydata muszą spełniać wymagania określone w SIWZ na podstawie, której została przygotowana oferta przetargowa Wykonawcy, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany osoby, która nie spełnia oczekiwań Zamawiającego lub uczestników zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany osoby po akceptacji przez Zamawiającego, e) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez Wykonawcę zajęć w kilku miejscach równocześnie, w tym samym czasie (ten sam dzień, te same godziny trwania, ten sam temat, różne miejsca,) przez różne osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w takiej sytuacji możliwe jest rozszerzenie składu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z zachowaniem wymogów określonych w pkt. b), f) Ponadto Wykonawca w ramach zajęć (szkolenia/warsztaty) trwających 4 h jest zobowiązany do zapewnienia przerwy kawowej trwającej minimum 15 minut, podczas której Wykonawca umożliwi uczestnikom skorzystanie z serwisu kawowego (ciepłe napoje, woda, ciastka) zapewnianego przez Zamawiającego w miejscu szkolenia. 12. Informacja: a) czas dojazdu do szkół/przedszkoli na szkolenia nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy, b) wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu prawidłowej realizacji umowy w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów, c) nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi, d) czas pracy poświęcony na ewentualne poprawki w dokumentacji nie jest wliczany do ewidencji czasu pracy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POKL.03.05.00-00-063/13, pt. Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w powiecie nidzickim realizowanym w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35880,00
Oferta z najniższą ceną: 34155,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51750,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16640,00
Oferta z najniższą ceną: 12800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21400,00
Oferta z najniższą ceną: 21000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30000,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24960,00
Oferta z najniższą ceną: 24960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36000,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14560,00
Oferta z najniższą ceną: 11200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21000,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jolanta Bem, Bielawy 16, 13-111 Janowiec Kościelny, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6400,00
Oferta z najniższą ceną: 6400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12000,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jolanta Bem, Bielawy 16, 13-111 Janowiec Kościelny, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2800,00
Oferta z najniższą ceną: 2800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16640,00
Oferta z najniższą ceną: 16640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11235,00
Oferta z najniższą ceną: 11025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15750,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 16, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4200,00
Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa, Julita Orłowska-Szczepańska, Doręgowice 61, 89-620 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5950,00
Oferta z najniższą ceną: 5950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16000,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Doskonalenie pracy nauczycieli.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 16, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4200,00
Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH