PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Oczyszczanie ulic na terenie miasta Ostróda w 2013r. w części północnej

Gmina Miejska Ostróda

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostróda / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

144551/2013

Opis

Ostróda: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Oczyszczanie ulic na terenie miasta Ostróda w 2013r. w części północnej
Numer ogłoszenia: 144551 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131943 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6429400, faks 089 6429401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Oczyszczanie ulic na terenie miasta Ostróda w 2013r. w części północnej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. oczyszczanie chodników i zatok parkingowych wraz z wywozem odpadów komunalnych z koszy przyulicznych (ilość terenów objętych oczyszczaniem- 8071m2, przewidywana krotność oczyszczania do końca roku- 100 razy), oczyszczanie rynsztoków, wywóz nieczystości w workach z terenów niezleconych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Roman Śnieżawski, ul.Kościuszki 27/4, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44791,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55699,00
Oferta z najniższą ceną: 55699,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55699,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 31.12.2012r. Panu Romanowi Śnieżawskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Śnieżawski . Przedmiotem zamówienia podstawowego jest oczyszczanie ulic na terenie miasta Ostróda w 2013r. w części północnej. Wartość zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) została ustalona na kwotę:
297.496,06 PLN. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest oczyszczanie chodników i zatok parkingowych wraz z wywozem odpadów komunalnych z koszy przyulicznych; oczyszczanie rynsztoków; wywóz nieczystości w workach z terenów niezleconych. Zamówienia uzupełniającego udzielono dotychczasowemu Wykonawcy (wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego). Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego została wynegocjowana na kwotę: 51.573,15 PLN netto, co stanowi 17,34 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z zamówieniem podstawowym.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora germanowo - galowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego modułem do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Milickiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH