PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu...

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

17479/2012

Opis

Kielce: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe- zadania nr 10 - ul. Orląt Lwowskich
Numer ogłoszenia: 17479 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10365 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3621569 (70) wew. 802, 822, faks 041 3621680.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe- zadania nr 10 - ul. Orląt Lwowskich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe- zadania nr 10 - ul. Orląt Lwowskich.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kazimiera Lech - Dziedzic NIERUCHOMOŚCI Dziedzic Lech, Dziedzic Kazimiera, Ks. Ściegiennego 165A/14, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2189,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2681,40
Oferta z najniższą ceną: 2681,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2681,40
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe z dnia 21.06.2011r), dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowi nie więcej niż 40,65 % zamówienia podstawowego (mniej niż 50% zamówienia podstawowego), polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień polegających na wykonaniu operatów szacunkowych określających stan i wartość nieruchomości w celu określenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Operaty szacunkowe określające wartości wymienionych we wniosku nieruchomości stanowiły podstawowy dowód w postępowaniach odszkodowawczych za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Kielce przedmiotowych działek. postępowania te, do dnia dzisiejszego nie zostały zakończone. Z uwagi na fakt, iż powyższe operaty szacunkowe zostały sporządzone w oparciu o przepisy art.154 ust. 1 z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości sporządzania operatu szacunkowego, a w dniu 26.08.2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.07.2011 r. zmieniające w/w rozporządzenie, nie mogą one stanowić dowodu w sprawach nie zakończonych decyzjami ostatecznymi. Zatem zachodzi konieczność ponownego zlecenia operatów szacunkowych w oparciu o aktualne przepisy prawa.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH