PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym [MNK-VIII-332/PN-3/2014]

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kazimierz Dolny / lubelskie

Numer ogłoszenia

199403/2014

Opis

Kazimierz Dolny: Zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym [MNK-VIII-332/PN-3/2014]
Numer ogłoszenia: 199403 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156437 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Podzamcze 20, 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, tel. 081 8810288, faks 081 8810277.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym [MNK-VIII-332/PN-3/2014].
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu, zgodnie z Planem Ochrony Muzeum Nadwiślańskiego, uzgodnionym w dniu 29.04.2010 r. roku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie. Przedmiotowa ochrona sprawowana będzie poprzez: a) ochronę fizyczną - w obiektach na posterunkach stałych, na posterunkach doraźnych i patrolu. b) monitoring - jako stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz realizację zadań przypisanych grupie interwencyjnej (działania na wezwanie/informację, realizację zadań dodatkowych - podjazdy prewencyjne, asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów oraz przewożenie i deponowanie kluczy). Zakres ochrony dotyczy obiektów, których ochrona jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 roku, Nr 145, poz. 1221 z późn. zmianami), należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przedmiotowe obiekty to: - Oddział Kamienica Celejowska 24-120 Kazimierz Dolny ul. Senatorska 11/13, - Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej 24-120 Kazimierz Dolny ul. Rynek 19, - Oddział Muzeum Przyrodnicze 24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 54 A i ul. Puławska 54, - Dwór z Gościeradowa 24-120 Kazimierz Dolny ul. Podzamcze 20, - Oddział Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów 24-120 Kazimierz Dolny ul. Małachowskiego 19, - Oddział Muzeum Zamek w Janowcu 24-123 Janowiec ul. Lubelska 20. Ilość godzin tej ochrony, określona na podstawie Planu Ochrony, dla całego czasu realizacji umowy jest szacowana na 67 200 rbg. Plan Ochrony, w oparciu o który jest sprawowana ochrona Muzeum Nadwiślańskiego jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsalnet Holding S. A. [Lider konsorcjum], ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Konsalnet Secure Solutions Sp. z o. o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Konsalnet Ochrona Sp. z o. o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 879830,40
Oferta z najniższą ceną: 580128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 879830,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puńsk
(podlaskie)
Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, w ramach realizacji projektu nr KIK/20 Wkład w poprawę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH