PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki do...

Gmina Książki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Książki / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

270208/2013

Opis

Książki: Zaprojektowanie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki do realizacji w 2014 roku.
Numer ogłoszenia: 270208 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236776 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 6888165, faks 0-56 6888138.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki do realizacji w 2014 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zaprojektować 20 szt. przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Ksiązki: Szczegółowy wykaz nieruchomości ze wskazaniem właścicieli, miejscowości, numerów działek dla których należy opracować dokumentację zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. W trakcie opracowywania dokumentacji, po przeprowadzeniu badań geotechnicznych dla każdej lokalizacji oczyszczalni, należy w trybie roboczym uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania technologiczne proponowanych oczyszczalni i przedłożyć propozycje rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków na etapie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie powyższe jest zależne między innymi od braku np. możliwości budowy oczyszczalni z przyczyn technicznych bądź formalnych jak również ostatecznej weryfikacji listy zgłoszeń mieszkańców. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości faktycznie zaprojektowanych oczyszczalni, tj. kwota wynagrodzenia = ilość zaprojektowanych przydomowych oczyszczalni x cena jednostkowa. W przypadku, gdzie nie ma możliwości budowy oczyszczalni z powodów technicznych bądź formalnych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemną opinię wraz z uzasadnieniem przyczyn. Wykonawca w takiej sytuacji odstępuje od wykonania projektu i nie pobiera wynagrodzenia umownego za dokumentację dla danej lokalizacji. 3.2. Zakres do opracowania: 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z ustaleniem parametrów oczyszczalni dla każdego odbiorcy, w zależności od warunków geotechnicznych gruntu i jakości oraz ilości odprowadzanych ścieków. 2. Przyjęta, projektowana technologia musi gwarantować stopień oczyszczenia ścieków zgodny z wymogami polskich norm i przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie oraz uwzględnić jak najniższe koszty eksploatacji na etapie użytkowania oczyszczalni. 3. Opracowanie kosztorysowe obejmujące: kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy przedmiar robót -opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ślepego i przedmiaru robót dla każdej oczyszczalni i zbiorczy dla całości zadania. Opracowanie kosztorysowe winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004 roku Nr 130, poz. 1389). 4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - opracowanie dla całości zadania. 5. Mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. 6. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu dla każdej lokalizacji w zakresie niezbędnym dl przedmiotu zamówienia. 7. Rozwiązanie projektowe dotyczące lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków winno znajdować się w granicach działki właściciela nieruchomości. 8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji projektowej. 9. Zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie i uzyskanie klauzuli, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia (zgłoszeń) bądź uzyskanie pozwolenia na budowę. 10. Uzyskanie od właścicieli: - zgody na umieszczenie urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków oraz lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Całość przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji elektronicznej, zaś w wersji papierowej projekty budowlano-wykonawcze w 5 egz., pozostałe w 3 egz. 3.3. Projekt winien odpowiadać przepisom: 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 ze zm.), 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130, poz. 1389)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-BUD
Agnieszka Żołędowska, ul. Ziołowa 1 A 87-800 Włocławek, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17886,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19680,00
Oferta z najniższą ceną: 19680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29692,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH